Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

 Základná škola Čierny Balog – Jánošovka

Jánošovka, ul. Školská 511/2
Riaditeľ : Mgr. Ľubica Vránska
Tel. 048/619 1341
048/6190921 – riaditeľka školy

zsjanosovka@gmail.com

zsjanosovka@ciernybalog.sk
www.zsjanosovka.edupage.org

Profil školy
Koncepčné zámery školy vychádzajú zo záujmov rodičov a žiakov. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú zamerané na výučbu cudzích jazykov, informatizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, rozširovanie a skvalitňovanie počítačovej gramotnosti žiakov a na športové aktivity žiakov. Pri škole pôsobí školské športové stredisko zamerané na biatlon.
Vyučuje sa v 15 triedach. Okrem nich má škola špeciálnu učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, nemeckého jazyka, výtvarnej výchovy, počítačovú učebňu, dielne na obrábanie dreva a kovov, cvičnú kuchynku, samostatnú dvojhalovú telocvičňu.

 Je vybudovaná  multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou.
V máji 2000 sme podali projekt Škola podporujúca zdravie. V rámci neho sa zameriavame na zlepšenie medziľudských vzťahov, na starostlivosť o telesné a duševné zdravie žiakov i učiteľov, pozornosť venujeme ekológii i programu s protidrogovou tematikou.
Od 1.9.2009 pôsobí v obci ako jediná základná deväťročná škola. Základné školy s ročníkmi 1-4 na Kráme a Dobroči boli zrušené a Základná škola Čierny Balog - Jánošovka prebrala žiakov i z týchto malotriednych škôl.

 

Škola má :
- 9 ročníkov
- 15 tried - 5 tried na I. stupni, 10 tried na II. stupni
- 410 žiakov
- 2 oddelenia školského klubu detí
- 22 pedagogických zamestnancov
- 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa 


Zariadenie školského stravovania

pri ZŠ Čierny Balog - Jánošovka
Vedúca zariadenia: Janka Meľová
Tel. 048/619 1713


 

Špeciálna základná škola Čierny Balog

Č.Balog, ul. Hlavná 236/67
Riaditeľ : Mgr. Anna Jozefíková
Tel. 048/619 1302

Špeciálna záklandá škola Čierny Balog je v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Banskej Bystrici

 


 

Voľné pracovné miesta

Základná škola,  Jánošovka,  Školská 511/2, 976 52  Čierny Balog  informuje  o voľných pracovných  miestach  na nasledovné  pozície:

 

  Pracovná pozícia :                Pedagogický asistent

  Úväzok:                                    plný

  Dátum nástupu:                     1.2.2017

  Doba zamestnania:               doba určitá

 

  Kvalifikačné predpoklady:   - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z., ktorou    sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ,

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

                                   - spôsobilosť na právne úkony,

                                   - vek nad 18 rokov,

                                          - ovládanie štátneho jazyka,

                                          - zdravotná spôsobilosť,

                                          - bezúhonnosť,

 

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania
ovládanie štátneho jazyka, ovládanie materinského jazyka detí z MRK – odporúčané kritérium.

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do  20.1.2017

 

 

 

Pracovná pozícia :         Školský špeciálny pedagóg

 

  Úväzok:                                  plný

  Dátum nástupu:                   1.2.2017

  Doba zamestnania:            doba určitá

 

 Kvalifikačné predpoklady:   - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z., ktorou    sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ,

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
 • v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
 • v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky -najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

                                   - spôsobilosť na právne úkony,

                                   - vek nad 18 rokov,

                                          - ovládanie štátneho jazyka,

                                          - zdravotná spôsobilosť,

                                          - bezúhonnosť,

 

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania
ovládanie štátneho jazyka, ovládanie materinského jazyka detí z MRK – odporúčané kritérium.

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do 20.1.2017.

 

 

Pracovná pozícia :               Sociálny pedagóg

  Úväzok:                                  polovičný

  Dátum nástupu:                    1.2.2017

  Doba zamestnania:             doba určitá

 

  Kvalifikačné predpoklady:   - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009  Z.z., ktorou    sa    ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ,

 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
 • v študijnom odbore sociálna práca,
 • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
 • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky

- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

- spôsobilosť na právne úkony,

                                         - vek nad 18 rokov,

                                                - ovládanie štátneho jazyka,

                                                - zdravotná spôsobilosť,

                                               - bezúhonnosť,

 

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania
ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do 20.1.2017.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka