Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Informácie pre voliča - volebné okrsky a iné informácie

     Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 v čase od 7.00 do 22.00 h. Starosta obce Ing. František Budovec určil pre uskutočnenie volieb v obci Čierny Balog 4 volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Okrsok č. 1:  Čierny Balog Čierny Balog, Závodie 2/2 - budova obecného úradu
Okrsok č. 2: Jánošovka, Komov, Fajtov Čierny Balog, Školská 510/1 - ZŠ Jánošovka - dolný pavilón
Okrsok č. 3:  Pusté, Dobroč Čierny Balog, Družstevná 1702/8 - budova materskej školy
Okrsok č. 4:  Krám, Medveďov Čierny Balog, Mlynská 1352/87 – budova materskej školy


     Voliči, ktorí sa v deň konania voľby nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu. Voličský preukaz si je potrebné v dostatočnom predstihu vybaviť na obecnom úrade najneskôr do 22.5.2014. Po tomto termíne už nie je možné voličský preukaz vydať.

     Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená. Žiadame voličov, ktorý chcú využiť voľbu do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali volebnú komisiu včas, najlepšie v doobedňajších hodinách. Požiadať možno telefonicky, písomne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby.

     Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje celkom 29 politických subjektov. Volič vo volebnej miestnosti teda dostane do rúk 29 hlasovacích lístkov. Do obálky vloží hlasovací lístok toho politického subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.  Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov dať týmto dvom kandidátom prednostný hlas.
     Slovenskú republiku v Európskom parlamente zastupuje 13 poslancov. Pre informáciu uvádzame niektoré hlavné kompetencie Európskeho parlamentu:


Európsky parlament

 

  • sa priamo zúčastňuje na legislatívnych procedúrach a v mnohých oblastiach prijíma rozhodnutia spolu s Radou EÚ.
  • je činný aj v oblastiach, v ktorých doteraz nepôsobil alebo v nich mal len poradnú úlohu, rozhodovať spoločne s Radou ako rovnocenným partnerom o právnych predpisoch v oblasti legálneho prisťahovalectva, spolupráce v trestných veciach (Eurojust, prevencie zločinu, harmonizácie trestných noriem, priestupkov a sankcií), policajnej spolupráce (Europol).
  • plní aj úlohu demokratického dohľadu nad všetkými inštitúciami EÚ.
  • dohliada na to, aby sa pri všetkých jeho aktivitách plne rešpektovali základné práva občanov EÚ v súlade s Chartou základných práv, ktorá je zakotvená v Lisabonskej zmluve.
  • disponuje kľúčovými rozpočtovými právomocami.
  • dáva svoj súhlas k podpisu medzinárodných zmlúv, vrátane obchodných zmlúv.
  • hodnotí a skúma prácu Európskej komisie.
  • disponuje významnými kontrolnými funkciami.
  • každých 5 rokov menuje predsedu a členov Európskej komisie, vrátane vysokého predstaviteľa únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
  • môže Komisii ako celku i jej jednotlivým členom vysloviť nedôveru a donútiť ich k rezignácii.

 

    Zoznam kandidátov bol voličom doručený spolu s oznámením o mieste a čase konania volieb a je zverejnený aj na internetovej stránke ministerstva vnútra.


 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

16.6.2019
Úvodná stránka