Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vodné stavby - zriadenie studne

Vodné stavby - zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Čierny Balog o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.


Potrebné doklady:


Na povolenie:

 • List vlastníctva ( stačí so 100,- Sk kolkom )
 • Kópia z katastrálnej mapy ( stačí so 100,- Sk kolkom )
 • 2x PD vypracovaná oprávnenou osobou
 • Územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia
 • Súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • Súhlas obce s vydaním stavebného povolenia
 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov s overeným podpisom a fotokópiami LV
 • (v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté )
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí – kópie dokladov k vydaniu územ. rozh.
 • Vyhlásenie stavebného dozora ( ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou)

Ku kolaudácii:

 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného - povolenia
 • PD overená stavebným úradom
 • Stavebné povolenie
 • Laboratórny rozbor vody


Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30, resp. 60 dní

Poplatok:
podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov: povolenie 33 €, kolaudácia 16,50 €
 

Ostatné vodné stavby, ako sú kanalizácie, vodovody, prípojky, domové čistiarne odpadových vôd, vodojemy a pod. povoľuje Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek Štátnej vodnej správy.

 

Tlačivo

 

 

 

 


 
Tlačivo - žiadosť o povolenie studne
 Tlačivo_povolenie studne.rtf (16.1 kB) (16.1 kB)

 
Tlačivo - kolaudácia studne
 Tlačivo_kolaudácia studne.rtf (6.2 kB) (6.2 kB)

 
 • Nedeľa2-5graphic-icon
 • Pondelok4-4graphic-icon
 • Utorok6-1graphic-icon

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.11.2018
Úvodná stránka