Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vodné stavby - zriadenie studne

Vodné stavby - zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Čierny Balog o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.


Potrebné doklady:


Na povolenie:

 • List vlastníctva ( stačí so 100,- Sk kolkom )
 • Kópia z katastrálnej mapy ( stačí so 100,- Sk kolkom )
 • 2x PD vypracovaná oprávnenou osobou
 • Územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia
 • Súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • Súhlas obce s vydaním stavebného povolenia
 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov s overeným podpisom a fotokópiami LV
 • (v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté )
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí – kópie dokladov k vydaniu územ. rozh.
 • Vyhlásenie stavebného dozora ( ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou)

Ku kolaudácii:

 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného - povolenia
 • PD overená stavebným úradom
 • Stavebné povolenie
 • Laboratórny rozbor vody


Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30, resp. 60 dní

Poplatok:
podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov: povolenie 33 €, kolaudácia 16,50 €
 

Ostatné vodné stavby, ako sú kanalizácie, vodovody, prípojky, domové čistiarne odpadových vôd, vodojemy a pod. povoľuje Obvodný úrad životného prostredia v Brezne, úsek Štátnej vodnej správy.

 

Tlačivo

 

 

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.9.2019
Úvodná stránka