Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Detské ihrisko pre Materskú školu Čierny Balog - výzva na predkladanie ponúk

     Obec Čierny Balog uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu zákazky - Detské ihrisko pre Materskú školu Čierny Balog

 

     Výzva s bližšími podmienkami a opis jednotlivých prvkov sú zverejnené v nasledujúcich súboroch PDF na stiahnutie.

 

Zverejnené 4.9.2018


 

Výzva na predkladanie ponúk - Kompostovisko Čierny Balog - stavebné práce

Oznámenie o zmene termínu na otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Obec Čierny Balog oznamuje že otváranie a vyhodnocovanie ponúk na zákazku podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác, s názvom: „Kompostovisko Čierny Balog“, sa uskutoční dňa 02.03.2017 o 10.00 hod. na adrese ISA projekta, s. r. o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13  Brezová pod Bradlom.

V Č. Balogu 16.2.2017


 

Výzva na predkladanie ponúk
podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Čierny Balog   IČO: 00313343   DIČ: 2020463280

Kontaktná osoba: Ing. František Budovec – starosta obce Čierny Balog      
Sídlo:  Závodie 2/2  PSČ: 976 52

Telefón:  +421 48/6304314

Elektronická pošta - E-mail:  starosta@ciernybalog.sk

 

 2. Kontaktné miesto:

Názov: ISA projekta, s. r. o.  IČO: 46 894 641

Kontaktná osoba: Bc. Mgr. Renáta Vidová

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

Telefón: +421 948300812  

Elektronická pošta - E-mail: vidova@greentechnologies.sk

 

3. Názov predmetu zákazky:  Kompostovisko Čierny Balog

4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba kompostoviska so zbernou plochou kompostoviska 3 360,00 m2 podľa projektovej dokumentácie.

Stavebné objekty:

SO 01 - spevnená plocha

SO 02 - oplotenie

SO 03 – prevádzková budova

SO 04 – odvodňovací kanál

SO 05 – zberná nádrž

SO 06 – rozvody vody na zavlažovanie

SO 07 – elektrické NN - rozvody

5. Predpokladaná hodnota zákazky:69 003,81  Eur bez DPH

 

Úplné znenie výzvy je možné si stiahnuť v nasledujúcom súbore vo formáte PDF:


 
Výzva _ kompostovisko, práce

 

Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateplenie - súťažné podklady

    Vo Vestníku verejného obstarávania č. 23/2017  pod číslom 1462-WYP z dňa 1.2.2017 bola zverejnená VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK na zákazku na zhotoviteľa stavby "Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateplenie".

     Na tomto mieste  zverejnené súťažné podklady, a to:

  • Súťažné podklady - textová časť , projektová dokumentácia a výkaz výmer
  • Výzva zverejnená aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie

 

Dokumenty sú určené len pre záujemcov vo verejnom obstarávaní zákazky.

Dokumenty je možné stiahnuť v nižšie priložených súboroch.

 

Zverejnené 1.2.2017.

 

Vysvetlenie č. 2

Na základe žiadosti jedného zo záujemcov bolo vydané a záujemcom zaslané vysvetlenie č. 2. Vysvetlenie č. 2 je v súbore na stiahnutie vo formáte PDF - viď nižšie - označené ako VYSVETLENIE č. 2.

 

Zverejnené 22.2.2017.

 

Vysvetlenie č. 1 - doplnenie a oprava súťažných podkladov

Na základe žiadosti záujemcov bolo vydané a záujemcom zaslané vysvetlenie č. 1 a upravený návrh ZoD. Vysvetlenie a návrh ZoD je v súboroch na stiahnutie vo formáte PDF - viď nižšie - označené ako VYSVETLENIE č. 1.

 

Zverejnené 20.2.2017.


 
VYSVETLENIE č. 2

 
VYSVETLENIE č. 1 - odpovede a doplnenie SP

 
VYSVETLENIE č. 1 - upravený návrh ZoD

 
Výzva zverejnená vo vestníku UVO

 
Textová časť, projektová dokumentácia, výkaz výmer

 

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV - verejné obstarávanie

Vo Vestníku verejného obstarávania č. 193/2015  pod číslom 19675-MSP dňa 30.9.2015 bolo zverejnené OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (NADLIMITNÉ ZÁKAZKY) na zákazku na zhotoviteľa stavby Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

     Na tomto mieste  zverejnené súťažné podklady, a to:

Dokumenty sú určené len pre záujemcov vo verejnom obstarávaní zákazky.

Dokumenty je možné stiahnuť kliknutím na vyznačený text.

Zverejnené 1.10.2015.

 

 


 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

     Obec Čierny Balog v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek  s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR ako aj ďalšie informácie a výzvy v súvislosti s verejným obstarávaním zákaziek podľa §9 ods. 9  uvedeného zákona. Od doby zriadenia profilu verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, sa súhrnné správy a všetky ostatné dokumenty súvisiace s verejným obstarávaním zverejňujú v profile na www.uvo.gov.sk.


 

Súhrnné správy o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zákona

     Po novelizácii zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 27.2.2014 opäť platí povinnosť zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou ako 1000 EUR . Správy  zverejňujeme v súboroch na stiahnutie.


 
Súhrnná správa za rok 2014
 Súhrnná správa_2014.pdf (255.7 kB) (255.7 kB)

 
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za k 30.6.2013
 Súhrnná správa_2013.pdf (280.5 kB) (280.5 kB)

 
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012
 Súhrnná správa_k 31.12.2012.pdf (327.9 kB) (327.9 kB)

 
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2011
 Súhrnná správa _nizke_hodnoty_2011.pdf (309.2 kB) (309.2 kB)

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.5.2019
Úvodná stránka