Prechod na navigáciu Hlavné menu

Územné, stavebné a kolaudačné konanie, zmena a odstránenie stavby

ÚZEMNÉ KONANIE

Územné konanie je konanie o umiestnení stavby a začína ho stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • List vlastníctva
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu


Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
 

 

 

TLAČIVO


 
Tlačivo_návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Tlačivo _návrh na vydanie územného rozhodnutia.rtf (12 kB) (12 kB)

 

STAVEBNÉ KONANIE

Stavby, pre stavbu ktorých nepostačuje ohlásenie, podliehajú stavebnému konaniu. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

 

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu stavby

 

 

TLAČIVO
 


 
Tlačivo_žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 Tlačivo_žiadosť o vydanie stavebného povolenia.rtf (16.3 kB) (16.3 kB)

 

Kolaudačné konanie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu
 

 TLAČIVO


 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Tlacivo _Kolaudacne_konanie.rtf (11 kB) (11 kB)

 

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady:
Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu
 

Tlačivo


 
Tlačivo - zmena stavby pred jej dokončením
 Tlačivo_zmena pred dokončením.rtf (19 kB) (19 kB)

 

Zmena v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:
Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby
 

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu
 

 

TLAČIVO


 
Tlačivo - zmena v užívaní stavby
 Tlačivo_zmena v užívaní.rtf (17.5 kB) (17.5 kB)

 

Odstránenie stavby - búracie povolenie

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:
 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo)
Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby
 

Doba vybavenia: 30-60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu
 

TLAČIVO


 
Tlačivo - žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Tlačivo - povolenie odstránenia stavby.rtf (20.9 kB) (20.9 kB)

 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla stavby

     Obec Čierny Balog v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje súpisné a orientačného číslo budovy Rozhodnutím o určení súpisného a orientačného čísla.

 

     K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla / viď tlačivo/.

     K zrušeniu súpisného a orientačného čísla obec vydáva rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla. O zrušenie súpisného a orientačného čísla je potrebné taktiež požiadať (jednoduchá žiadosť s priloženým búracím povolením).

 

     Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom  a tabuľku  s orientačným číslom.

 

Potrebné doklady:

 

 • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
 • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
 • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
 • Geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia/

 

TLAČIVO:


 
 • Nedeľa2-5graphic-icon
 • Pondelok4-4graphic-icon
 • Utorok6-1graphic-icon

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.11.2018
Úvodná stránka