Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 


 

Upútavky na oznamy

MUDr. HUDEC - dovolenka

MUDr. Hudec - Ambulancia Čierny Balog, upozorňuje svojich pacientov, že v termíne od 17.6. 2019  do  21.6.2019  nebude oirdinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Dibáková - Ambulancia v Brezne. 
viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Výzva na predkladanie ponúk - asfaltovanie miestnych komunikácií v roku 2019

Obec Čierny Balog zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou "Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Čierny Balog".
Lehota na prekdladanie ponúk končí dňa 24.6.2019.
 
Bližšie informácie sú na podstránke VEREJNE OBSTARÁVANIE. (kliknite na vyznačený text)
viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

        Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Zdravotného strediska v Čiernom Balogu,    Závodie 5 vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                      
Ide priestory lekárne, ktoré majú byť uvoľnené, s celkovou výmerou 116,7 m2.
Zámer s bližšími podmienkami je zvere ...viac...

Zverejnené 11.6.2019


 

Oznámenie prerokúvania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 Obec Čierny Balog ako príslušný orgán územného plánovanie podľa ustanovenia § 16 zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán oce Čierny Baloag a podľa § 22 citovaného zákona
 
oznamuje
prerokúvanie návrhu úpzemno plánovancej dokumentácie  Územný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 4. ˇUplné znenie oznámenia nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknit ...viac...

Zverejnené 7.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2019,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
 
Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznač ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Informácie - eKasa

Vážení občania a podnikateľské subjekty,
od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.
Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP,  sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.
Každá ...viac...

Zverejnené 30.4.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenie

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 
Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš
                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na Dobroči

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):
 
Revitalizácia centra obce  
Autobusová zastávka a občianska vybavenosť v m.č. Dobroč - križovatka ul. P. Jilemnického, Zadná, Strakovo. viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

16.6.2019
Úvodná stránka