Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Informácia zverejnená pre zamestnancov obce Čierny Balog a zamestnancov jej organizácií o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

     Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise obce, ktorým je Smernica č. 2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním  protispoločenskej činnosti.

     Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

     V obci Čierny Balog a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.

     Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe:

  1. v listinnej forme, doručený poštou, alebo osobne do podateľne obecného úradu
  2. v elektronickej forme, doručený e-mailom
  3. ústne – priamo zodpovednej osobe v pracovných dňoch. O podaní podnetu týmto spôsobom zodpovedná osoba vyhotoví písomne Záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý musí obsahovať: dátum spísania záznamu o ústnom podaní podnetu, meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala, (na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet), predmet podnetu, podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.

OZNAČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

poštou:
PhDr. Tatiana Jancurová
hlavná kontrolórka obce

Obecný úrad Čierny Balog

Závodie 2/2

97652 Čierny Balog

elektronickou poštou:
hlavnykontrolor@ciernybalog.sk

 

V Čiernom Balogu 30.6.2015                                                           Ing. František Budovec

                                                                                                                      starosta obce


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.9.2019
Úvodná stránka