Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

KANALIZÁCIA A ČOV

Infotabuľa k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV


 

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V KOCKE:

 

 • vlastník nehnuteľnosti určí pred vykonaním výkopových prác a pred vybudovaním stoky v blízkosti jeho domu miesto, kde má byť ponechaná odbočka k domu za účelom vybudovania prípojky a hĺbku, v akej bude prípojka budovaná. Tieto údaje potvrdí na osobitnom tlačive, ktoré mu predložia zástupcovia stavebnej firmy. O postupe stavebných prác v jednotlivých častiach obce budeme priebežne informovať.
 • stavebná firma vybuduje kanalizáciu a odbočku po pozemok vlastníka nehnuteľnosti. Odbočka bude spravidla zakončená kontrolnou šachtou, pokiaľ je to možné ešte na obecnom pozemku na hranici súkromného pozemku. Firmy najmprv budujú stoky a až následne iná pracovná skupina dorába odbočky po hranicu pozemku, preto sa samotné odbočky robia s určitým časovým odstupom od vybudovania hlavnej stoky.
 • Kanalizačné prípojky je každý povinný si vybudovať na vlastné náklady. Budovanie prípojky bude aktuálne až po vybudovaní čistiarne odpadových vôd. T.j. cca v druhej polovici roka 2017. Až vtedy je možné prípojku vybudovať a napojiť sa. K napojeniu budú obyvatelia vyzývaný v čase, keď to bude aktuálne možné.
 • Náklady na kanalizačnú prípojku sa pohybujú od 10 do 50 eur. Je možné budovať svojpomocne, dodávateľsky, služby poskytne aj obecná organizácia Zahorka
 • Napojené môžu byť len SPLAŠKOVÉ odpadové vody - teda nie dažďová voda z povrchového odtoku, zo striech, z maštalí (hnojovica) a pod.
 • Tí, čo majú aj iný zdroj pitnej vody, by si mali zabezpečiť meranie spotreby tejto vody. Inak budú platiť stočné paušálne podľa smerných čísel spotreby vody.
 • Odporúčame využiť realizáciu výkopových prác na výmenu vodovodných prípojok, najmä tých, ktoré sú vyhotovené z kovových rúr.

 

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto časti uvádzame informácie o harmonograme postupu prác pri budovaní kanalizácie podľa informácií od dodávateľa stavby:

 

----   poráce prebiehajú na nasledovných uliciach - stokách -----

 

 • v časti Fajtov

-  práce ukončené

- doasflatovať je potrebné ul. Hronská - prebehne v mesiaci august

 

 

 • v časti Komov

 -  práce na stokách ukončené

- vykonáva sa dosyp krajníc

- zostáva doasflatovať úsek pri základnej škole,

- buduje sa odbočka k rómskej osade, križovanie vodného toku

 

 •  v časti Čierny Balog

- prebiehajú práce na zberači A od súčasnej ČOV po Kultúrny dom

- zostáva doasfaltovať ul. Závodie

- v časti Vydrovo zostáva dobudovať časť stoky AN 2-1 a križovanie vodného toku pri materskej škole

 

 • v časti Krám, Medveďov

- stoka AD - ul. Partizánska- ukončená vrátane prípojok a asfaltovania

- spätné úpravy - asfaltovanie bude pokračovať na ul. Do Doliny a Bánik, ul. Mlynská a Krátka.

- prebieha asfaltovanie na ul. Horná a DOlná

-  výstavba ČOV -  vo výstavbe sa pokračuje, hrubá stavba je dokončená, inštalujú sa technologické prvky a rozvody

 

 • v časti Dobroč, Pusté, Jánošovka

- práce ukončené, spätné úpravy budú dokončené na ul. Páleničné

- zostáva zrealizovať stoku AR1 - osada Pusté

 

UPOZORNENIE: Prosíme vodičov o ohľad na stav vozovky a trpezlivosť v úsekoch, kde nie sú vykonané ešte späté úpravy asfaltovaním. Poklesy rýh po výkopoch bude dodávateľ priebežne opravovať. Prípadné nedostatky môžete nahlásiť na obecný úrad. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 


 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O PROJEKTE A PRÍPRAVE NA BUDOVANIE PRÍPOJKY

V mesiaci máj 2016 bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15 EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.

V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.....

 

Celý článok si prečítate v súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZÁCIE a Čov

 

V súvislosti s realizáciou projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV uvádzame, že plánované trasy kanalizácie - situácie z projektovej dokumentácie si môže verejnosť stiahnuť a pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz:

 

Po stiahnutí dokumentu je potrebné otvoriť časť E- stavebné objekty , následne časť E 1.1 - kanalizácia až po RP_E_1_1_2_03_Situacie.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2019
Úvodná stránka