Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta obce Ing. František Budovec zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2019, t.j. vo štvrtok o 16.15 h v zasadacej miestnosti obecného úradu. Návrh v programu je zverejnený na úradnej tabuli pred obecným úradom, v priloženej pozvánke a s ostatnými predkladanými materiálmi na podstránke SAMOSPRÁVA - ZASADNUTIA OcZ.


 

Zverejnené 20.9.2019 Vyprší o 6 dní.


 

Lekáreň Čierny Balog Vytlačiť
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne

Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je posledný septembrový týždeň. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.

 


 

Zverejnené 4.7.2019
Aktualizované: 2.9.2019


 

Odpisy stavu vodomerov Vytlačiť
 

Oznámenie termínu odpočtov


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 

  •  oznamuje občanom  obce Čierny Balog, že v dňoch 02.09.-18.09.2019 budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci .

ďalej

 

  • žiada  občanov:

 

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu

-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov,

-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu  

   šachty 

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

 

a tiež

 

  •  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona

o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla,

pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru. 

 

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.


 

Zverejnené 30.8.2019


 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august - november 2019 sa budú v obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly domov a budov okrem bytov. KOntroly budú vykonávať trojčlenné kontrolné skupiny poverené starostom obce, ktoré sú povinné sa preukázať písomným poverením starostu obce. Žiadame o ústretovosť a spoluprácu vlastníkov domov s kontrolnými skupinami. 

Viac v priloženom ozname. 


 

Zverejnené 14.8.2019 Vyprší o 91 dní.


 

ZMENA V ODVOZE ODPADUVytlačiť
 

 

Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.

Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas pracovnej doby.


 

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadeniaVytlačiť
 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  1/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog

 

Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).

 

 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. Nie sú určené na výstavbu. Pozemky sa odpredávajú spoločne ako jeden celok. Predmetom návrhu na uzavretie zmluvy a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy musia byť obidva pozemky.

 

Podmienky súťaže a tlačivá nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ Vytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 

Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš

                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 


 

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na DobročiVytlačiť
 

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):

 

 


 

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.9.2019
Úvodná stránka