Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy - všeobecné

Miestna knižnica v Čiernom BaloguVytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých čitateľov, že Miestna knižnica v Čiernom Balogu je v dňoch  15. a 16. januára 2018   (pondelok a utorok)  zatvorená z technických príčin.

 


 

Zverejnené 15.1.2018


 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ZMENY A DOPLNKY č. 3 k územnému plánu obceVytlačiť
 

Obec Čierny Balog ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 22 citovaného zákona

 

o z n a m u j e

 

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 

Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu obce Čierny Balog

 

    Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).

 

 


 

Zverejnené 8.1.2018 Vyprší o 27 dní.


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemku Vytlačiť
 

              Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a to:

„Odpredaj pozemku, parc. KN – C č. 4056/2 záhrady o výmere 727 m2

zapísaného na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog vlastník Obec Čierny Balog (časť Krám).

 

Úplné znenie zámeru je zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli pred obecným úradom.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu 4.1.2018

 


 

Zverejnené 4.1.2018 Vyprší o 9 dní.


 

ZVEREJNENIE ZÁMEROV OBCE PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU (Vlčie diery) Vytlačiť
 

         Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v Čiernom Balogu (tzv. „Vlčie diery“), Závodie 68/81vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                       

Ide o nasledovné priestory: barová miestnosť, spoločenská miestnosť, sklady, kuchyňa, kancelária, chodba a schodisko, sociálne zariadenie a sprchový kút o celkovej výmere 397,60 m2 .

Zámery sú zverejnené na ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULI a na úradnej tabuli pred obecným úradom.

      
 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 19.12.2017.

 

                                                                                                         Ing. František Budovec

                                                                                                                  starosta obce

 

 


 

Zverejnené 19.12.2017 Vyprší o 1 deň.


 

dnes je: 16.1.2018

meniny má: Kristína

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

16.1.2018
Úvodná stránka