Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy - všeobecné

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemkovVytlačiť
 

  

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č. 64/2017 zo dňa 24.8.2017 zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ pozemkov:

-  parcela KN – C č. 7470/18 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/36 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/37 trvalý trávny porast o výmere 329 m2

 

odčlenených geom. plánom č. 44563116-074/2017 z par. KN –E č. 7680 ttp. o výmere 565 m2 a KN – E č. 7681 orná pôda o výmere 588 m2 zapísaných na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.

 

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 10.10.2017 Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o obmedzení autobusovej dopravy v časti FAJTOVVytlačiť
 

Z dôvodu prác na výstavbe kanalizácie bude prerušená autobusová doprava v úseku Fajtov Jednota – Jánošovka Vepor v dňoch 10. – 13. októbra v čase od 7,00 do 18,00 hodiny. V prípade predĺženia prác na ďalšie dni vás budeme včas informovať.


 

Zverejnené 10.10.2017


 

Voľby do orgánov BBSK - uverejnenie zoznamu kandidátov Vytlačiť
 

     V súlade s volebným kódexom zverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Zoznamy kandidátov sú uverejnené na podstránke VOĽBY DO VÚC (kliknite na vyznačený text).
 

     Upozorňujeme voličov, že v týchto voľbách sa voličské preukazy nevydávajú, preto nie je možné voliť v inom volebnom okrsku, než je ten, v ktorom je volič zapísaný podľa miesta trvalého pobytu.


 

Zverejnené 9.10.2017 Vyprší o 18 dní.


 

Výmena papiera Vytlačiť
 

Rozpis výmeny papiera dňa 17. 10. 2017

15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota

15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota

15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu

16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota

16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    

17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko

 

Rozpis výmeny papiera dňa 18. 10. 2017

15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné

15:30 – 16:00 hod  Dobroč, požiarna zbrojnica

16:00 - 16:20 hod. Pusté, Krížno

16:30 – 16:50 hod. Komov, Latky

17:00 - 17:20 hod. Komov, Jednota

17:30 - 18:00 hod. Jánošovka, Vepor

18:00 - 18:20 hod. Fajtov, Jednota           

 


 

Zverejnené 6.10.2017


 

Zber odpadu Vytlačiť
 

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

09.10.2017-11.10.2017

Prevádza sa so zberom pevného domového odpadu. Odpad je potrebné vyložiť na priestranstvá

pred rodinné domy.

 

ELEKTROODPAD

16.10.-18.10.2017

Prevádza sa so zberom pevného domového odpadu. Odpad je potrebné vyložiť na priestranstvá

pred rodinné domy.

 


 

Zverejnené 7.9.2017
Aktualizované: 29.9.2017


 

Lisovanie jabĺkVytlačiť
 

Základná organizácia zväzu záhradkárov Čierny Balog oznamuje občanom, že prevádza v Dome ovocinárov na Jánošovke lisovanie jabĺk a to  každú sobotu od 08.00  do 12.00 h  až do 28. októbra 2017.

Cena vylisovaného muštu je 15 centov za 1 liter. Jablká na lisovanie treba doniesť umyté, z vreca jabĺk  sa vylisuje  približne 17 – 20 l muštu.


 

Zverejnené 22.9.2017
Aktualizované: 26.9.2017


 

Vykurovacia sezóna začala ... Vytlačiť
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?


Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k veľkému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že vyhasne aj niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) ! 


Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

 


 

Zverejnené 29.9.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !Vytlačiť
 

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog

  Schválené VZN je vyvesené na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.5.2017

Zverejnené na internetovej stránke obce: 30.5.2017

 


 

Zverejnené 30.5.2017


 

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2017
Úvodná stránka