Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vytlačiť
 

Oznamujeme občanov, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude v termíne 18.marca 2019 (pondelok)  od 9.30 do 15.30 h prerušná distribúcia elektriny a to : 

ul Hlavná - č. 38, 39, 40, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 60, 64,

Hlavná 217, Hlavná 220, Hlavná 224. 


 

Zverejnené 15.3.2019


 

Zákaz návštev v NsP BreznoVytlačiť
 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
V Brezne dňa 08.03.2019

Príkaz riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o.č. 3/2019


Na základe zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípky v regióne Brezno, na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica s účinnosťou od dňa 09. marca 2019 z a k a z u j e m  návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. až do odvolania.


Žiadam všetkých zamestnancov, aby uvedený príkaz dodržiavali a zabezpečili jeho realizáciu.

Ing. Jaroslav Mačejovský, v.r.
______________________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.


 

Zverejnené 11.3.2019


 

Coop Jednota - spotrebné družstvo - Dozorný výbor Čierny Balog Vytlačiť
 

Coop Jednota SD - Dozorný výbor Čierny Balog pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu 13.3.2019 o 18.00 h v Reštaurácii Nákupného strediska v Čiernom Balogu. 


 

Zverejnené 11.3.2019


 

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslanca obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Miestna volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 25.2.2019 zaregistrovala kandidátov pre voľby poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3. Zoznam je zverejnený na podstránke DOPLŇUJÚCE VOĽBY vo volebnom obvode č. 3.


 

Zverejnené 28.2.2019 Vyprší o 25 dní.


 

Odpočty vodomerov v obci Vytlačiť
 

 

Oznámenie termínu odpočtov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 

  •  oznamuje občanom  obce Čierny Balog, že v dňoch 01.03.-19.03.2019 vrátane budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.

ďalej

  • žiada  občanov:

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu

-  o odstránenie záhradných ozdôb z poklopov

-  o odstránenie rôznych predmetov zo šachty

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

a tiež

 

  •  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona

o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla,

pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru. 

 

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.


 

Zverejnené 27.2.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. Nie sú určené na výstavbu. Pozemky sa odpredávajú spoločne ako jeden celok. Predmetom návrhu na uzavretie zmluvy a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy musia byť obidva pozemky.

 

Podmienky súťaže a tlačivá nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ Vytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 

Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš

                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 


 

Zverejnené 14.1.2019


 

Vykurovacia sezóna začala ... Vytlačiť
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?


Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom) !
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.) !
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) !
Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 

Zverejnené 10.10.2018


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na DobročiVytlačiť
 

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):

 

 


 

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.3.2019
Úvodná stránka