Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy - všeobecné

Oznámenie o obmedzení autobusovej dopravy v miestnej časti MedveďovVytlačiť
 

Z dôvodu prác na kanalizácii v miestnej časti Medveďov na ulici Partizánska nebude pre autobusovú dopravu dostupná autobusová zastávka Medveďov, stred v čase od 23. 10. 2017 8,30 hodiny. Autobus sa bude otáčať na zastávke Medveďov, škola. Ukončenie obmedzenia dopravy bude včas oznámené.

 


 

Zverejnené 19.10.2017


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a tridsiate štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 26. októbra 2017 (t.j. vo štvrtok) o 16.15 h v obradnejj miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo - zasadnutia.

 


 


 

Zverejnené 18.10.2017 Vyprší o 4 dni.


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemkovVytlačiť
 

  

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č. 64/2017 zo dňa 24.8.2017 zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ pozemkov:

-  parcela KN – C č. 7470/18 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/36 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/37 trvalý trávny porast o výmere 329 m2

 

odčlenených geom. plánom č. 44563116-074/2017 z par. KN –E č. 7680 ttp. o výmere 565 m2 a KN – E č. 7681 orná pôda o výmere 588 m2 zapísaných na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.

 

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 10.10.2017 Vyprší o 4 dni.


 

Voľby do orgánov BBSK - uverejnenie zoznamu kandidátov Vytlačiť
 

     V súlade s volebným kódexom zverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Zoznamy kandidátov sú uverejnené na podstránke VOĽBY DO VÚC (kliknite na vyznačený text).
 

     Upozorňujeme voličov, že v týchto voľbách sa voličské preukazy nevydávajú, preto nie je možné voliť v inom volebnom okrsku, než je ten, v ktorom je volič zapísaný podľa miesta trvalého pobytu.


 

Zverejnené 9.10.2017 Vyprší o 13 dní.


 

Lisovanie jabĺkVytlačiť
 

Základná organizácia zväzu záhradkárov Čierny Balog oznamuje občanom, že prevádza v Dome ovocinárov na Jánošovke lisovanie jabĺk a to  každú sobotu od 08.00  do 12.00 h  až do 28. októbra 2017.

Cena vylisovaného muštu je 15 centov za 1 liter. Jablká na lisovanie treba doniesť umyté, z vreca jabĺk  sa vylisuje  približne 17 – 20 l muštu.


 

Zverejnené 22.9.2017
Aktualizované: 26.9.2017


 

Vykurovacia sezóna začala ... Vytlačiť
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?


Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k veľkému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že vyhasne aj niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
- 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) ! 


Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

 


 

Zverejnené 29.9.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !Vytlačiť
 

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog

  Schválené VZN je vyvesené na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.5.2017

Zverejnené na internetovej stránke obce: 30.5.2017

 


 

Zverejnené 30.5.2017


 

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.10.2017
Úvodná stránka