Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Parný stroj - lokomobila

     VYHLÁSENIE  VEREJNEJ ZBIERKY

 

     Obec Čierny Balog, zast. Ing. Františkom Budovcom, starostom obce v súlade s § 9 písm. b) zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č. 43/2013 vyhlasuje verejnú zbierku na záchranu parného stroja - národnej kultúrnej pamiatky:

 

  1. Verejnoprospešný účel, na ktorý sa zbierka koná:

     Záchrana národnej kultúrnej pamiatky – parný stroj (lokomobila) zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11770/0. Parný stroj je jediný svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti je vo vlastníctve obce Čierny Balog, umiernený je v budove v chátrajúcom areáli bývalej píly vo vlastníctve spoločnosti Smrečina Hoffatex, a.s. Banská Bystrica. Finančné prostriedky budú použité na demontáž, prevoz a spätnú montáž a umiestnenie parného stroja na nové miesto a ďalšie potrebné práce – konzervačné nátery, potrebné opravy a pod.

 

  1. Miesto a čas konania verejnej zbierky:

Územný obvod obce Čierny Balog, čas konania – od 15.7.2013 do 31.12.2013
 

  1. Spôsob konania verejnej zbierky:

  • Zaslaním finančného príspevku na účet obce Čierny Balog  číslo účtu :  2001545001/5600,  VS: 2013.  V poznámke alebo v správe pre prijímateľa uviesť názov organizácie alebo meno prispievateľa,
  • V hotovosti do  pokladne Obecného úradu v Čiernom Balogu - pokladnička s označením „dobrovoľná zbierka“.

 

  1. Použitie zbierky:

     Zbierkou získané prostriedky budú použité na spolufinancovanie rekonštrukcie a premiestnenia parného stroja a vybudovanie nového stanovišťa pre parný stroj ako novej atrakcie cestovného ruchu v obci. Podľa výšky vyzbieraných finančných prostriedkov a dostupnosti ďalších zdrojov finančných prostriedkov na záchranu parného stroja sa pristúpi k realizácii projektu záchrany, obnovy a znovuvyužitia parného stroja ako unikátnej atrakcie cestovného ruchu v obci Čierny Balog.

 

    5. Vyúčtovanie  zbierky

Vyúčtovanie zbierky sa vykoná do 5 dní od ukončenia zbierky. O výsledkoch zbierky a použití finančných zbierkou získaných prostriedkov bude informovať starosta obce obecné zastupiteľstvo a spôsobom v mieste obvyklým. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór obce.

 

Bližší popis parného stroja a zámeru obce nájdete v tomto súbore na stiahnutie. Viac informácií nájdete aj na stránke Klubu pre ochranu technických pamiatok - http://kotp.railnet.sk/?p=229 .

 


     Horehronie je tradične veľkým zdrojom dreva a tak sa už oddávna hľadali spôsoby ako drevo nielen dopraviť spotrebiteľom, ale ho aj predspracovať na polotovary. Po vyriešení dopravy suchým spôsobom (železnicou a nie plavením), aj tu začali vznikať väčšie píly. Jedna takáto píla vznikla aj v Čiernom Balogu – časť Jánošovka.

     Keďže v tom čase museli byť továrne energeticky sebestačné, na píle vznikol takmer systém Perpetum mobile (Perpetuum mobile = večný motor. Perpetum mobile prvého druhu je hypotetické zariadenie, ktoré by vykonávalo kladnú prácu z ničoho, t. j. bez dodávania energie.). Do píly prichádzala guľatina, z píly vychádzalo rezivo a okrem ľudskej energie potrebnej na vkladanie guľatiny a export výrobkov z píly navonok nebolo treba energie.

     Tajomstvo tejto záhady bolo v pohonnom systéme píly – piliarske stroje poháňal parný stroj cez transmisie a palivom bol piliarsky odpad (piliny, kôra, odpadové drevo…). Ako pohonná jednotka píly bola zvolená lokomobila. Lokomobila (nie lokomotíva) je zvláštny druh spojenia parného stroja s kotlom do jedného nedeliteľného celku, dá sa povedať, že parný stroj je umiestnený na chrbáte ležatého parného kotla. Údržba parného kotla je uľahčená tým, že z kotla sa dá vybrať celý blok plamenca s dymovými rúrami a jednoducho vyčistiť. Usporiadanie kotla a stroja do jedného celku umožňuje veľmi rýchlu montáž aj v improvizovaných podmienkach a netreba budovať kotolňu a strojovňu.

     Jánošovskú lokomobilu vyrobili v roku 1940 a verne sľúžila viac ako 60 rokov. Je však nutné poznamenať, že v rámci modernizácie bol odpojený transmisijný prenos výkonu a tak parný stroj neskôr poháňal elektrogenerátor a piliarske stroje poháňali individuálne elektromotory. Neskôr v čase socializmu, keď cena energie nič neznamenala prestala píla využívať nielen generátor, ale aj vyrobenou parou nevyhrievali kancelárie – nakúpili akumulačné elektroohriavače… A tak kotol slúžil iba ako likvidátor drevárskeho odpadu, pre ktorý nebolo využitia. Pred pár rokmi majiteľ fy. Smrečina pílu ako nerentabilnú zrušil a odvtedy oheň pod kotlom vyhasol.

 

Parný stroj - lokomobila lokomobila - parný stroj


    

Obecné zastupiteľstvo sa už dlhšiu dobu, opakovane zaoberá témou, čo s parným strojom.
V roku 2008 bol parný stroj na návrh Klubu ochrany technických pamiatok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, v roku 2009 ho obec odkúpila od Smrečiny do svojho vlastníctva. Je umiestnený na pozemku Smrečiny a preto bude nevyhnutné jeho premiestnenie vo veľmi ťažko odhadnuteľnom časovom horizonte.

 

oznámenie o zápise do zoznamu kultúrnych pamiatok


     Obec informačne oslovovali záujemcovia o parný stroj so zámerom jeho kúpy, prípadne prenájmu. Preto som túto tému zaradil ako bod rokovania obecného zastupiteľstva v mesiaci jún minulého roka. Na to zareagoval Ing. Arch. Vladimír Paško, jeden z prvých záchrancov železničky, autor územného plánu obce a spoluautor Lesníckeho skanzenu, s výzvou obecnému zastupiteľstvu, aby zachovali parný stroj v našej obci. Zaviazal sa vypracovať štúdiu a projekt pre nové umiestnenie stroja. Jeho list sme uverejnili v júlovom mesačníku Baločan 2012.
     V novembri 2012 bola obci doručená žiadosť o predaj, prípadne prenájom parného stroja do obce Sihla. Ing. Paško v decembri predložil Štúdiu umiestnenia stroja v obci. Témou sa pred zasadnutím zastupiteľstva zaoberala stavebná komisia, poslanci na rokovaní sa zaoberali žiadosťou aj Štúdiou a doporučili žiadateľovi zo Sihly najneskôr do apríla predložiť konkrétny zámer využitia parného stroja aj s finančnou analýzou.
Ing. Paško v marci tohto roku listom požiadal o zverejnenie jeho Štúdie v mesačníku Baločan. Štúdia porovnáva 4 varianty umiestnenia.

  • Prvý je ponechanie na súčasnom mieste, vzhľadom na lokalizáciu v strede areálu bývalej píly a jednoznačne zamietavý postoj Smrečiny k odpredaju predmetného pozemku je tento variant nereálny.
  • Druhá možnosť je premiestnenie parného stroja na pozemok Smrečiny ku železničke, na miesto súčasnej garáže pre nákladné auto.
  • Tretí variant rieši umiestnenie stroja v Lesníckom skanzene. Autor navrhuje dve možnosti umiestnenie, buď  vpravo pri vjazde do skanzenu pod parkoviskom, alebo vľavo za potokom nad mostom.
  • Štvrtý variant rieši umiestnenie stroja v areáli železničky pri materskej škole na mieste, kde sú uskladnené schátralé unimobunky. Práve tento variant  vyznieva najprijateľnejšie, aj keď sa jedná o pozemok vo vlastníctve štátu a správe Lesov SR. Ale pri odkúpení budovy materskej školy bude musieť obec riešiť aj odkúpenie pozemkov, ktoré slúžia ako prístupové do materskej školy a na nich by bol umiestnený parný stroj.

     Vo verejnosti, aj medzi poslancami odznel názor, že parný stroj patrí do skanzenu. Vzhľadom na jeho veľkosť a veľkosť stavby, ktorá ho musí zastrešiť, vzhľadom na charakter jeho využitia, aj sám autor štúdie a spoluautor skanzenu priznal, že parný stroj nemôže tvoriť dominantu vstupu do Lesníckeho skanzenu a Vydrovskej doliny.
     Ako teda ďalej?
     Počkáme na predloženie zámeru zo Sihly a ak tento poslancov nepresvedčí a rozhodnú sa pre zachovanie parného stroja v obci, zadáme spracovanie projektu na expozíciu parného stroja v areáli železničky pri materskej škole aj s rozpočtom, ktorý žiaľ štúdia neobsahuje. Ďalej budeme riešiť vlastníctvo pozemku a hľadať grantové zdroje na definitívne vyriešenie umiestnenia stroja a jeho prezentovanie verejnosti ako statického muzeálneho exponátu.

                                                                                    František Budovec, starosta obce

 

Štúdiu využitia parného stroja si môžete stiahnuť vo formáte PDF v nasledujúcom súbore.

 

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka