Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitný plán sociálnych služieb

Schválený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016-2025

Na tomto mieste zverejňujeme schválený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2025. Obecné zastupiteľstvo schválilo s pripomienkami dokument dňa 27.10.2016 uznesením č. 92/2016.

Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF v nasledujúcom súbore na stiahnutie.


 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ČIERNY BALOG - Pomôžte nám zlepšiť sociálne služby v obci!

    Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité druhy sociálnych služieb a má možnosť vytvárať podmienky pre ich kvalitnejšie a adresnejšie poskytovanie. Komunitný plán má slúžiť na vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít v obci, ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov.  Z týchto dôvodov Obec Čierny Balog s pomocou Komunitné centrum n. o. v prvej polovici roku 2016 pristúpilo k spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Čierny Balog na roky 2015 – 2020.

    Komunitný plán sociálnych služieb obce Čierny Balog bude strategický dokument, ktorého cieľom: bude vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové skupiny, vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku, zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia sociálnych problémov obyvateľov obce a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov obce.

    V prípravnej fáze spracovania tohto dokumentu terénne sociálne pracovníčky, terénne pracovníčky obce a zamestnanci Komunitného centra n. o. vykonali sériu pohovorov s vytypovanými zástupcami ohrozených cieľových skupín obyvateľstva obce za účelom zisťovania ich potrieb a požiadaviek, ktoré budú následne zakomponované do komunitného plánu obce.  Za tým istým účelom sme oslovili zástupcov jednotlivých organizácií, združení a oddielov pôsobiacich v obci, ktorí nám zároveň poskytli základné informácie o ich aktivitách a plánoch do budúcna. V mesiacoch apríl, máj bola v predajniach Coop Jednoty v jednotlivých miestnych častiach a v materských školách obce dostupná anketa (viď príloha) s názvom Pomôžte nám zlepšiť sociálne služby, kde ste mohli vyjadriť svoj názor k poskytovaným sociálnych službám a taktiež vyjadriť svoje požiadavky na rozšírenie poskytnutých sociálnych služieb.

   Touto cestou by sme opätovne chceli osloviť  vás vážení občania našej obce, ak máte konkrétne potreby, nápady a podnety - čo by sa dalo v oblasti sociálnych služieb v obci zlepšiť, neváhajte a príďte sa s nimi podeliť najneskôr do 09. 08. 2016. Svoje nápady, podnety a návrhy môžete vysloviť v pracovnom čase u zamestnancov Komunitného centra n. o. a zamestnancov sociálneho oddelenia obecného úradu.

 

Čo sociálne služby zahrňujú, alebo ktorých oblastí sa môžu vaše podnety dotýkať:

     Oblasť sociálnych služieb je jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát/obce prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii (obyvatelia ohrození chudobou, vysokou mierou nezamestnanosti, znevýhodnení z hľadiska veku, zdravotného postihnutia, užívatelia drog, alkoholu a iných návykových látok).

    Sociálne služby sa zameriavajú na: prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,  zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život, podporu začlenenia jednotlivca do spoločnosti, prevenciu sociálneho vylúčenia a  riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny.

 

KOmunitný plán sociálnych služieb spracúva obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov v spolupráci s Komunitným centrom, n.o. Predpoklad predloženia dokumentu na verejné pripomienkovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu je mesiac október 2016.

 

PhDr. Ľubomíra Pančíková


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.9.2019
Úvodná stránka