Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce, je nutné povolenie obce Čierny Balog - stavebného úradu, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom. Ide predovšetkým o zariadenia pre informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie Stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (tlačivo)
  • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území obce Čierny Balog
  • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:

    - situáciu osadenia

    - technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie

    - výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu

    - pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia (materiál, rozmer, osadenie) a jednoduchý náčrt

  • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva – originál alebo overená kópia)
  • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
  • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili.

Doba vybavenia: do 30 dní

Poplatok:
49,50 € za každé jednotlivé zariadenie
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 


TLAČIVO


 
Tlačivo - povolenie reklamných, informačných a propagačných zariadení
 Tlačivo_reklamné tabule.rtf (10.6 kB) (10.6 kB)

 
  • Nedeľa2-5graphic-icon
  • Pondelok4-4graphic-icon
  • Utorok6-1graphic-icon

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.11.2018
Úvodná stránka