Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za odpad

Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku

   Poplatok sa vyrubuje v priebehu roka každému, kto je poplatníkom v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (poplatníkom je každý, kto má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo užíva resp. je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce).

Obec môže poplatiť vrátiť, znížiť, alebo odpustiť za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce.

Vrátenie poplatku: Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.


Zníženie alebo odpustenie poplatku: Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
 

V individuálnych prípadoch môže obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.


Obec už teda nie je splnomocnená ustanoviť paušálne výšky úľav na poplatku, či už pre študentov,  pracujúcich mimo obce, alebo osobitné skupiny obyvateľov obce. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sa môže preukázať len podkladmi, ktoré obec určila vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Za obdobie – počet dní, ktorými poplatník nárok preukáže, obec poplatok zníži, alebo odpustí podľa podmienok vo VZN, za ostatné dni, počas ktorých sa poplatník na území obce zdržiava, obec vyrubí poplatok riadne v plnej výške.

Tí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za rok 2014, sú povinní predložiť stanovené podklady a formulár s čestným vyhlásením, ktorý je prílohou VZN.


Vyzývame preto študentov, resp. ich zákonných zástupcov, aby tento formulár čím skôr doručili na obecný úrad. Ostatní poplatníci (pracujúci, vlastníci nehnuteľností a iní) zaplatia poplatok vyrubený v plnej výške a následne môžu o zníženie alebo odpustenie požiadať až po skončení roka 2014 spôsobom uvedeným vyššie (predloženie potrebných podkladov a formulára).

 

V priloženom súbore si môžete uložiť aleb vytlačiť VZN, žiadosť a formulár s čestným vyhlásením za účelom zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

TLAČIVO a VZN NA STIAHNUTIE:


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.9.2019
Úvodná stránka