Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

       Hlavná kontrolórka obce zverejňuje v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Návrh plánu bude predložený obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 25.1.2018

 


 

Zmeny a doplnky č.3 k územnému plánu obce - zverejnenie návrhu

Obec Čierny Balog ako príslušný orgán územného plánovanie podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán oce Čierny Baloag a podľa § 22 citovaného zákona

 

oznamuje

prerokúvanie návrhu úpzemno plánovancej dokumentácie  ˇUzemný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 3 (ďalej len "Návrh")

 

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Čierny Balog na verejné nahliadnutie po dobu

od 08.01.2018 do 09.02.2018.

 

     Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.ciernybalog.sk alebo www.erstar.sk.

     Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu na obecný úrad Čierny Balog,   Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog do 30 dní odo dňa oznámenia , to znamená do 9. februára 2018.

 

Pre zobrazenie resp. stiahnutie dokumentu kliknite na vyznačený nasledovný text:

 

 

Zverejnené 8.1.2018


 

Zverejnenie zámeru obce - odpredaj pozemku

          Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a to:

„Odpredaj pozemku, parc. KN – C č. 4056/2 záhrady o výmere 727 m2

zapísaného na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog vlastník Obec Čierny Balog.

 

     Zámer na odpredaj pozemku bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č. 87/2015 zo dňa 20.8.2015

     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo cca 40 rokov užíva, pozemok hraničí s pozemkom v jeho vlastníctve, na ktorom má postavený rodinný dom.

     Odpredaj uvedeného pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

  

     Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky
na č.t. 048/6304328, 048/6304317.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu 4.1.2018

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            starosta obce 

ZVEREJNENIE ZÁMERU - prenájom nebytových priestorov v budove Kultúrneho domu ("Vlčie diery")

          Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v Čiernom Balogu (tzv. „Vlčie diery“), Závodie 68/81vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                       

Ide o nasledovné priestory: barová miestnosť, spoločenská miestnosť, sklady, kuchyňa, kancelária, chodba a schodisko, sociálne zariadenie a sprchový kút o celkovej výmere 397,60 m2 .

 

    Úplné znenie zámeru je vo formáte PDF v súbore na stiahnutie  (kliknite na vyznačený text).

 

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 19.12.2017                                                                                               

 


 

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzných nariadení - NOVÉ!

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2017,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a č. 5/2016.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 3/2017, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č.  4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2018.

 

Schválené dokumenty sú zverejnené vo formáte PDF v priložených súboroch na stiahnutie.

 

Vyvesené: 15. 12. .2017
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 15. 12. .2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - prenájom pozemku

         Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle §-u 9a ods. 9 , písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na:

„Prenájom časti pozemku, parcela KN-C 9895/1 o výmere 9 m2 (podľa geom. plánu čz. 00634808-421/17 označenú ako pozemok, parcela KN-C 9895/298) v kat.  úz.  Č.Balog za účelom umiestnenia technológie mobilného operátora O2 Slovakia, s.r.o. – verejnoprospešnej telekomunikačnej služby. Umiestnením technológie sa zvýši kvalita poskytovanej služby mobilného operátora, pozemok sa nachádza vedľa existujúceho objektu televízneho prevádzača spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.

 

    Zámer s dôvodom hodným osobitného zreteľa bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č. 92/2017 zo dňa 26. 10. 2017.

 

    Prenájom časti pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

    Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na
č. 048/6304328, 048/6304317.

 

 

Zverejnené dňa 2.11.2017

 

                                                                                                               Ing. František Budovec

                                                                                                                       starosta obce

 


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 

Zámena pozemkov

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona:

 

 

     Zámena pozemku, parcela KN-C 6/2 záhrady o výmere 1756  m2  (časť obecného cintorína) a pozemok, parcela KN-C 4/2 zast. pl. o výmere 486 m2 (pozemok vedľa obecného úradu)  za pozemok, parcela KN-C 779/2  zast. pl. a nádvoria o výmere 79 m2 a pozemok, parcela KN-C 778/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 55 m2 (kaplnka Medveďov) s doplatkom za rozdiel výmery pozemkov 2108 m2 v kat. úz. Čierny Balog.

 

     Pozemok, parcela KN-C 6/2  je vedený na LV 2162  a KN-C 4/2 je vedený na LV 5531 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Čierny Balog, Závodie 1/1 a pozemok, parcela KN-C 779/2  a KN-C 778/3 je vedený na LV 5564 vlastník Obec Čierny Balog.

 

    

     Zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov užívaných obcou a cirkvou a stavba kaplnky prejde do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej takéto stavby prináležia. Zámer pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na č. 048/6304328, 048/6304317

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 06.10.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

dnes je: 16.1.2018

meniny má: Kristína

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

16.1.2018
Úvodná stránka