Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Zámer na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska

         Obec Čierny Balog v súlade s § 9a ods. 9) písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Zdravotného strediska v Čiernom Balogu, Závodie 5 vo vlastníctve obce Čierny Balog zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog o celkovej výmere 15,8 m2 – denná miestnosť.

 

Účel nájmu: Miestnosť pre potreby výkonu ambulantnej praxe všeobecného lekára.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa sú skutočnosti, že ide o priestory s malou výmerou, susediace s priestormi žiadateľa MUDr. Miroslava Pepicha, ktorý potrebuje zväčšiť svoje priestory z dôvodu plánovaného zrušenia ambulancie v obci Lomu nad Rimavicou, v dôsledku čoho dôjde k zvýšenej návštevnosti ambulancie v budove Zdravotného strediska. 

        

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo na telefonicky na č. 048/6304316, 6304327.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 20.2.2019

 

 

                                                                                                        Ing. František Budovec

                                                                                                                  starosta obce


 

Zverejnenie zámeru obce - odpredaj pozemku

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

Odpredaj pozemku

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ:

 

            „Časti pozemku, parc. KN – C č. 9763/1 ttp. v geometrickom pláne č. 36639729-096/17 označenej ako novovytvorený pozemok, parc. KN – C č. 9763/5 ttp. o výmere 390 m2 v kat. úz. Čierny Balog, za účelom výstavby rodinného domu“

za nasledovných podmienok:

1. Minimálna cena:

Minimálna ponúknutá nesmie byť nižšia ako je všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom a to 5,14 €/m2. Ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu.

 

2. Termín doručenia ponúk: 29.03.2019 do 12.00 hod.

Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ceny v zalepenej obálke označenej heslom:

„Odpredaj pozemku, parc. KN – C č. 9763/5“ Neotvárať ! Na obálku je potrebné uviesť meno a adresu záujemcu.

3. Adresa doručenia ponúk:

Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog

Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č.78/2018 zo dňa 27.9.2018.

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na č.t. 048/6304317, 0486304328.

 

                                                                                                         Ing. František Budovec

                                                                                                                  starosta obce


 

DOKUMENTY ZVEREJŇOVANÉ AKO VEREJNÉ VYHLÁŠKY PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU

Rozhodnutie o povolení výrubu drevín pre Poľnoprodukt Čierny Balog, družstvo

 
Pavol Vozár s manželkou - rekreačná chata - stavebné povolenie_verejná vyhláška zverejnená 15.1.2019

 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - NOVÉ!

   Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  2/2018,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Čierny Balog v znení neskorších zmien.

 

   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 12.11. 2018
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 12.11. 2018


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.3.2019
Úvodná stránka