Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 

Zámena pozemkov

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona:

 

 

     Zámena pozemku, parcela KN-C 6/2 záhrady o výmere 1756  m2  (časť obecného cintorína) a pozemok, parcela KN-C 4/2 zast. pl. o výmere 486 m2 (pozemok vedľa obecného úradu)  za pozemok, parcela KN-C 779/2  zast. pl. a nádvoria o výmere 79 m2 a pozemok, parcela KN-C 778/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 55 m2 (kaplnka Medveďov) s doplatkom za rozdiel výmery pozemkov 2108 m2 v kat. úz. Čierny Balog.

 

     Pozemok, parcela KN-C 6/2  je vedený na LV 2162  a KN-C 4/2 je vedený na LV 5531 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Čierny Balog, Závodie 1/1 a pozemok, parcela KN-C 779/2  a KN-C 778/3 je vedený na LV 5564 vlastník Obec Čierny Balog.

 

    

     Zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov užívaných obcou a cirkvou a stavba kaplnky prejde do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej takéto stavby prináležia. Zámer pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na č. 048/6304328, 048/6304317

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 06.10.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce - odpredaj pozemku

     

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU OBCE  ČIERNY BALOG

Odpredaj pozemkov

           Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č.64/2017 zo dňa 24.8.2017 zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ pozemkov:

-  parcela KN – C č. 7470/18 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/36 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/37 trvalý trávny porast o výmere 329 m2

odčlenených geom. plánom č. 44563116-074/2017 z par. KN –E č. 7680 ttp. o výmere
565 m2 a KN – E č.7681 orná pôda o výmere 588 m2 zapísaných na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.

- pozemok, parc. KN - C č. 7470/18 diel „1“ z parc. č. KN – E 7680

- pozemok, parc. KN - C č. 7470/36 diel „2“ z parc. č. KN – E č. 7680 a diel „3“ z parc.

  č. KN – E 7681

- pozemok, parc. KN – C č. 7470/37 diel „4“ z parc. č. KN – E 7681

 

Za nasledovných podmienok:

1. Minimálna cena:

Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako je všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom číslo 20/2017 zo dňa 15.9.2017 a to vo výške 7,21 eur/m2 . Ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu.

 

Záujemca môže predložiť ponuku len na jeden pozemok.

 

2. Termín doručenia ponúk: do 25.10.2017 do 12.00 hod.

Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ceny v zalepenej obálke označenej heslom:

„PRIAMY PREDAJ POZEMKU č. /uviesť konkrétny pozemok/ – Neotvárať !“.

Na obálku je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu záujemcu. Ak žiadajú manželia uviesť  na obálku meno, priezvisko a adresu obidvoch žiadateľov.

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Čiernom Balogu, alebo poštou na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Čiernom Balogu do 25.10.2017 do 12.00 h.

 

3) Adresa doručenia ponúk:

Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog.

 

-  Obec Čierny Balog si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

- Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne
 o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

-  Obec Čierny Balog si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 

V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č.048/63 043 17 alebo osobne na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

Zverejnené dňa 09.10.2017

 

 

                                                                                                               Ing. František Budovec

                                                                                                                       starosta obce

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

        (pre otvorenie súbor vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

Vyvesené: 30.05.2017
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 30.05.2017


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

Pozvánka na zasadanie 26.10.2017


dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.10.2017
Úvodná stránka