Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - NOVÉ!

   Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  2/2018,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Čierny Balog v znení neskorších zmien.

 

   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 12.11. 2018
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 12.11. 2018


 

ROZHODNUTIE

OBEC ČIERNY BALOG

Stavebný  úrad

Závodie 2, 976 52 Čierny  Balog

________________________________________________________________________________

Číslo:OCÚ-ČB-S2018/00928                                           V Čiernom Balogu dňa: 4.9.2018

Ev.č.: 14/2018 DzM  

 

   R O Z H O D N U T I E

 

                Obec Čierny Balog ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon“) oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. OCÚ-ČB-S2018/00928 zo dňa 7.9.2018 začatie konania o odstránení stavby “Prízemná budova“ na pozemku parc.č. KN-C 486/7 k.ú Čierny  Balog, stavebníkov Michala Bartoša, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8Petry Bartošovej, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8, postavenej bez stavebného povolenia.

            Na základe výsledkov tohto konania podľa § 88 ods. 1 písm. b),  § 88a ods. 2 a 6 písm. a) stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

n a r i a ď u j e

vlastníkom stavby Michalovi Bartošovi, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8Petre Bartošovej, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8 odstránenie stavby

Prízemná budova

postavenej na pozemku parc.č. C-KN 486/7 katastrálne územie Čierny Balog.

Pre odstránenie stavby určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude odstránená do  90 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odstraňovaná stavba- jedná sa o prízemnú stavbu pôdorysných rozmerov cca 3,0 x 4,0 m, pristavenú k rodinnému domu na pozemku C-KN parc.č. 486/16 k.ú. Čierny Balog, prekrytá pultovou strechou, umiestnená na pozemku C-KN parc.č. 486/7 k.ú. Čierny Balog. Stavba je užívaná pre účely trvalého bývania. Stavbu zrealizovali Michal Bartoš, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8 a Petra Bartošová,  bytom Čierny Balog -Medveďov Do Doliny 1613/8 v období septembra-októbra 2012 bez stavebného povolenia, stavbu v súčasnosti užívajú stavebníci bez kolaudačného rozhodnutia.

2) Odstránenie stavby bude uskutočňované postupným rozoberaním  -    svojpomocne.

3) Odborný dozor nad prácami spojenými s odstraňovaním stavby rodinného domu bude      vykonávať  odborne spôsobilá osoba, ktorú vlastník stavby nahlási stavebnému úradu pred začatím odstraňovania.

4)Stavba sa musí odstrániť tak, aby neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb,     bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami     zbytočne a nad príslušnú mieru neobťažovali. Odstraňovaná časť stavby musí byť preukázateľne odpojená od rozvodov inžinierskych sietí. Rešpektovať ochranné pásma a chránené územia v zasiahnutej lokalite.

5) Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách,      pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Náklady, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný      stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby.

6) Odvážaným stavebným odpadom nesmie byť znečistená verejná komunikácia.

7) Po odstránení stavby  pozemok vyčistiť, upraviť terén a zabezpečiť nezávadné odvádzanie      povrchových vôd.

8) Rešpektovať podmienky dotknutých orgánov:

Okresný úrad Brezno, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyj.č. 2018/007516-002 Nat z 27.9.2018:

-dôsledne triediť odpady vzniknuté pri odstraňovaní stavby v mieste ich vzniku;

-zabezpečiť zhodnotenie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 36512015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové čísla: 17 02 01 - drevo, 17 02 02 - sklo, 17 04 05 - železo a oceľ;

-odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 1701 02 - tehly; 1703 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (asfaltová krytina onduline); 1709 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, príp. 17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03, v prípade možnosti využit' len ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (prednostne do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA s.r.o. Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením;

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno;

-vzniknuté odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-doklad o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia vzniknutých odpadov odstránením stavby je potrebné predložiť bezprostredne po ukončení búracích prác tunajšej štátnej správe odpadového hospodárstva.

 

9) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátumy začatia a ukončenia odstránenia stavby.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky.

           

Odôvodnenie:

 

         Obec Čierny Balog, stavebný úrad podľa  § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) vykonal dňa 18.5.2017 štátny stavebný dohľad na stavbe „Nelegálna stavba prízemnej budovy“ na pozemku parc.č. KN-C 486/7 v k.ú. Čierny Balog, stavebníkov Michala Bartoša, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8 a Petry Bartošovej,  bytom Čierny Balog -Medveďov Do Doliny 1613/8. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu bolo zistené, že k stavbe rodinného domu na pozemku parc.č. 486/16 k.ú. Čierny Balog  je uskutočnená prízemná prístavba pôdorysných rozmerov cca 3,0 x 4,0 m prekrytá pultovou strechou, umiestnená na pozemku C-KN parc.č. 486/7 k.ú. Čierny Balog. Stavba je užívaná pre účely trvalého bývania. Stavbu zrealizovali Michal Bartoš, bytom Čierny Balog, Medveďov, Do Doliny 1613/8 a Petra Bartošová,  bytom Čierny Balog -Medveďov Do Doliny 1613/8 v období septembra-októbra 2012 bez stavebného povolenia, stavbu v súčasnosti užívajú stavebníci bez kolaudačného rozhodnutia.

       Na základe zistených skutočností z výkonu štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad vyzval listom č. ČB-S2017/00347 zo dňa 26.4.2018 vlastníkov stavby predložil doklady, ktorými bude preukázané, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi a konanie prerušil rozhodnutím č. . ČB-S2017/00347 zo dňa 26.4.2018  v lehote 90 dní odo dňa jeho doručenia.  Vlastníci výzvu a rozhodnutie o prerušení konania prevzali dňa 4.5.2018 a 30.5.2018.

         Pretože v určenej lehote vlastníci stavby nepodali žiadosť o dodatočné povolenie stavby ani požadované doklady, stavebný úrad oznámil dňa 7.9.2018 začatie konania o nariadení odstránenia stavby všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne za účelom prerokovania tejto veci  nariadil   ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 2.10.2018.  Na ústnom pojednávaní  vlastníci stavby nepredložili žiaden z dokladov požadovaných vo výzve č. ČB-S2017/00347 zo dňa 26.4.2018.  

K odstráneniu stavby sa vyjadril Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

        Stavebný úrad na základe  poznatkov získaných z miestneho šetrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu a po vyjadrení  dotknutých orgánov skonštatoval, že odstránením stavby nebudú  ohrozené záujmy spoločnosti ani ohrozené resp. obmedzené oprávnené záujmy  účastníkov konania a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

         Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nariadi stavebný úrad odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie sa nenariadi len v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti. Podľa ustanovenia § 88a  ods. 2 stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

         Skutočnosť, že predmetná stavba bola postavená bez stavebného povolenia, bola v konaní nepochybne preukázaná.

         Stavebný úrad preto nariadil odstránenie tejto stavby za podmienok určených na základe konania tak, aby odstraňovaním stavby neboli dotknuté práva a právom chránené verejné záujmy.

 

 

         Podľa § 105 ods. 3 písm. e) stavebného zákona: Priestupku sa dopustí a pokutou do 33 193,92 € sa potresce ten, kto v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení stavby.

 

Poučenie: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  neskorších predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia na stavebný úrad obce Čierny Balog, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)..

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods.2 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Čierny Balog a úradnej tabuli mesta Brezno 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Čierny Balog a na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

                                                                                Ing.František Budovec

                                                                                 starosta bce                                                             

 

Vyvesené na úradnej tabuli : dňa 9.10.2018

Zverejnené na internetovej stránke : dňa 9.10.2018

Zvesené dňa ......................

 

 

 

 


 

Verejná vyhláška -„Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla, Lom nad Rimavicou“ na poz.parc.č.KN – líniová stavba v k.ú. Brezno, k.ú. Čierny Balog, k.ú. Sihla, k.ú. Drábsko, k.ú. Lom nad Rimavicou.

                                                           VEREJNÁ VYHLÁŠKA

                                                       Oznámenie o začatí konania

 

   Dňa 28.05.2018 podali Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,  žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  „Realizácia optických sietí klaster BR, Obec Sihla,  Lom nad Rimavicou“ na poz.parc.č.KN líniová stavba v k.ú. Brezno, k.ú. Čierny Balog, k.ú. Sihla, k.ú. Drábsko, k.ú. Lom nad Rimavicou.

Na umiestnenie stavby bolo vydané obcou Čierny Balog – stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 453/2015  zo dňa 29.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.8.2015.

 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

 

Obec Čierny Balog - stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 a § 119 ods.1  zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a keďže sú stavebnému úradu  dobre  známe pomery územia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle  § 36 odst.1 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 29.10.2018, inak k nim nebude  prihliadnuté. 

V  rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská  dotknuté orgány.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada.

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť v sídle Spoločného obecného úradu so sídlom na MsÚ v Brezne, Nám.gen.M.R.Štefánika  č.1, prízemie – kancelária č.13, v úradných dňoch.

                                 

                                                                                     

                                Ing.František Budovec

                                        starosta obce


 

Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  na úradnej tabuli obce Čierny Balog, na úradnej tabuli obce Drábsko, na úradnej tabuli obce Sihla, na úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní je toto oznámenie   súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno, elektronickej úradnej tabuli obce Čierny Balog,  elektronickej úradnej tabuli obce Drábsko, elektronickej úradnej tabuli obce Sihla, elektronickej úradnej tabuli obce Lom nad Rimavicou. 

 

 

 

 

 

 


 

DOKUMENTY ZVEREJŇOVANÉ PODĽA ZÁKONA O SPRÁVNOM KONANÍ (verejné vyhlášky)

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 

Zámena pozemkov

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona:

 

 

     Zámena pozemku, parcela KN-C 6/2 záhrady o výmere 1756  m2  (časť obecného cintorína) a pozemok, parcela KN-C 4/2 zast. pl. o výmere 486 m2 (pozemok vedľa obecného úradu)  za pozemok, parcela KN-C 779/2  zast. pl. a nádvoria o výmere 79 m2 a pozemok, parcela KN-C 778/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 55 m2 (kaplnka Medveďov) s doplatkom za rozdiel výmery pozemkov 2108 m2 v kat. úz. Čierny Balog.

 

     Pozemok, parcela KN-C 6/2  je vedený na LV 2162  a KN-C 4/2 je vedený na LV 5531 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Čierny Balog, Závodie 1/1 a pozemok, parcela KN-C 779/2  a KN-C 778/3 je vedený na LV 5564 vlastník Obec Čierny Balog.

 

    

     Zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov užívaných obcou a cirkvou a stavba kaplnky prejde do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej takéto stavby prináležia. Zámer pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na č. 048/6304328, 048/6304317

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 06.10.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 
  • Nedeľa2-5graphic-icon
  • Pondelok4-4graphic-icon
  • Utorok6-1graphic-icon

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.11.2018
Úvodná stránka