Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - NOVÉ!

   Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  2/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci

 

   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 17.05.2019
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 17.05.2019


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy

Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Čierny Balog – Jánošovka, Školská 511/2

s nástupom od 1. júla 2019

     Úplné znenie oznámenia o výberovom konaní s ďalšími informáciami je v priloženom

súbore na stiahnutie

(kliknite na vyznačený text).


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy

     Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é     k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy, Mlynská 1352/87, Čierny Balog - Krám

s nástupom od 1. septembra 2019

     Úplné znenie oznámenia o výberovom konaní s ďalšími informáciami je v priloženom

súbore na stiahnutie

(kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce Čierny Balog za rok 2018

      Obec Čierny Balog v zmysle § 16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá na verejnú diskusiu návrh záverečného účtu obce Čierny Balo za rok 2018 v priloženom súbore na stiahnutie.

     Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí (pravdepodobne dňa 16.5.2019)

             Pripomienky k návrhu možno doručiť  do  10. mája 2019 zákonom určeným spôsobom.


 

ZVEREJNENIE NÁVRHOV VŠEOBECNE ZÁVäZNÝCH NARIADENÍ

     Obecný úrad Čierny Balog ako navrhovateľ zverejňuje v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, a to

 

  1. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Čierny Balog č. 1/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog

a

 

  1. NÁVRH VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA obce Čierny Balog č.  2/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci 

 

    Návrhy všeobeobecne záväzných nariadení obce je možné otvoriť v súbore na stiahnutie formáte PDF (kliknite na vyznačený text).
 

           Pripomienky k návrhom VZN je možné podávať v zmysle uvedeného zákona do 10.05.2019 počas úradných hodín obecného úradu zákonom predpísaným spôsobom.

 

Vyvesené: 30.04.2019
Zverejnené na internetovej stránke
obce od: 30.04.2019

   
Ing. František Budovec
starosta obce

 

 


 


 

Zámer na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska

         Obec Čierny Balog v súlade s § 9a ods. 9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Zdravotného strediska v Čiernom Balogu, Závodie 5 vo vlastníctve obce Čierny Balog zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog o celkovej výmere 74,5 mspôsobom priameho prenájmu.

 

Účel nájmu: podnikateľská činnosť alebo iná činnosť,  ktorej prevádzka je vhodná  do priestorov budovy zdravotného strediska

Termín na doručenie ponúk: 3.5.2019 do 13:00 h.

 

Úplné znenie zámeru je v priloženomsúbore na stiahnutie vo formáte PDF.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 9.4.2019

 

 

                                                                                                        Ing. František Budovec

                                                                                                                  starosta obce


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže - pozemky Závodie - zverejnenie

DOKUMENTY ZVEREJŇOVANÉ AKO VEREJNÉ VYHLÁŠKY PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU

Rozhodnutie o povolení výrubu drevín pre Poľnoprodukt Čierny Balog, družstvo

 
Pavol Vozár s manželkou - rekreačná chata - stavebné povolenie_verejná vyhláška zverejnená 15.1.2019

 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.5.2019
Úvodná stránka