Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru obce - odpredaj pozemku v m.č. Komov - Latky

         

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/  vyššie uvedeného zákona na:

 

„Odpredaj častí pozemkov, parc.

  • KN – C č. 6742/1  trvalé trávne porasty  v geometrickom pláne č.z. 48205389 – 272/2017-    označenej ako diel „2“, ktorý sa včleňuje do  novovytvoreného pozemku,  parc. KN – C  č. 6742/37 ttp. o výmere 116 m2

 

  • KN – C č. 11705 zastavané plochy a nádvoria v geometrickom pláne č.z. 48205389 –   272/2017 označenej ako diel „4“ ktorý sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc.  KN – C č. 11705/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 
     
  • KN – C č. 6742/16 trvalé trávne porasty v geometrickom pláne č.z. 48205389 – 272/2017   označenej ako diel „3“ , ktorý sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc. KN – C  č. 6742/36  trvalé trávne porasty o výmere 20 m2

 

Pozemky, parc. KN – C č. 6742/1, 11705 a 6742/16 sú zapísané  na LV č. 1360 vlastník obec Čierny Balog.

   Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č.73/2017
 zo dňa 28.09.2017

   Predaj uvedených pozemkov bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

   Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na
č.t. 048/6304328, 048/6304317.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 02.8.2018

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            starosta obce 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce - prenájom pozemku - ul. Drevárska

              Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 vyššie uvedeného zákona na:

 

„Prenájom časti pozemku, parc. KN – C č. 3527 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 25 m2“

v k. ú. Čierny Balog, zapísaný na LV č. 1360 vlastník obec Čierny Balog

na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 EUR/m2/rok.

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je pozemok je využívaný ako prístup k rodinnému domu, ktorý dlhodobo užíva, jedná sa o malú výmeru pozemku.

 

   Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č.44/2018
 zo dňa 24.05.2018

 

   Prenájom časti pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

   Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na
č.t. 048/6304328, 048/6304317.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 02.8.2018

                                                                                                               Ing. František Budovec

                                                                                                                       starosta obce

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - NOVÉ!

   Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  1/2018,

ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog

 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 28. 05. 2018
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 28. 05. 2018


 

DOKUMENTY ZVEREJŇOVANÉ PODĽA ZÁKONA O SPRÁVNOM KONANÍ (verejné vyhlášky)

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 

Zámena pozemkov

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona:

 

 

     Zámena pozemku, parcela KN-C 6/2 záhrady o výmere 1756  m2  (časť obecného cintorína) a pozemok, parcela KN-C 4/2 zast. pl. o výmere 486 m2 (pozemok vedľa obecného úradu)  za pozemok, parcela KN-C 779/2  zast. pl. a nádvoria o výmere 79 m2 a pozemok, parcela KN-C 778/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 55 m2 (kaplnka Medveďov) s doplatkom za rozdiel výmery pozemkov 2108 m2 v kat. úz. Čierny Balog.

 

     Pozemok, parcela KN-C 6/2  je vedený na LV 2162  a KN-C 4/2 je vedený na LV 5531 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Čierny Balog, Závodie 1/1 a pozemok, parcela KN-C 779/2  a KN-C 778/3 je vedený na LV 5564 vlastník Obec Čierny Balog.

 

    

     Zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov užívaných obcou a cirkvou a stavba kaplnky prejde do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej takéto stavby prináležia. Zámer pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na č. 048/6304328, 048/6304317

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 06.10.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.9.2018
Úvodná stránka