Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

ZVEREJNENIE NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVäZNÉHO NARIADENIA

     Obecný úrad Čierny Balog ako navrhovateľ zverejňuje v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, a to

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia

č.  1/2018,

ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog.

 

    Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce sú je možné otvoriť v súbore na stiahnutie formáte PDF (kliknite na vyznačený text).
 

           Pripomienky k návrhu VZN je možné podávať v zmysle uvedeného zákona do 21.05.2018 počas úradných hodín obecného úradu zákonom predpísaným spôsobom.

 

Vyvesené: 09.05.2018
Zverejnené na internetovej stránke
obce od: 09.05.2018

   
Ing. František Budovec
starosta obce

 

 


 


 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce Čierny Balog za rok 2017

      Obec Čierny Balog v zmysle § 16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá na verejnú diskusiu návrh záverečného účtu obce Čierny Balo za rok 2017 v priloženom súbore na stiahnutie.

     Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bude predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí (pravdepodobne dňa 24.5.2017)

             Pripomienky k návrhu možno doručiť  do  17. mája 2018 zákonom určeným spôsobom.


 
Bilancia aktív a pasív - účtovná závierka za rok 2017

 

DOKUMENTY ZVEREJŇOVANÉ PODĽA ZÁKONA O SPRÁVNOM KONANÍ (verejné vyhlášky)

Zverejnené 10.4.2018 Územné rozhodnutie - Rozšírenie verejného osvetlenia - Krám

 
Zverejnené 10.4.2018 Územné rozhodnutie - Rozšírenie verejného osvetlenia - Fajtov, Brezinka

 
Zverejnené 10.4.2018 Územné rozhodnutie - Rozšírenie verejného osvetlenia - Komov, Latky

 
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - výrub drevín, Poľnoprodukt Čierny Balog, družstvo, Zverejnené 26.2.2018

 

Vyhlásenie všeobecne záväzných nariadení - NOVÉ!

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2017,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a č. 5/2016.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 3/2017, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č.  4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenia nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2018.

 

Schválené dokumenty sú zverejnené vo formáte PDF v priložených súboroch na stiahnutie.

 

Vyvesené: 15. 12. .2017
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 15. 12. .2017


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 

Zámena pozemkov

 

     Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona:

 

 

     Zámena pozemku, parcela KN-C 6/2 záhrady o výmere 1756  m2  (časť obecného cintorína) a pozemok, parcela KN-C 4/2 zast. pl. o výmere 486 m2 (pozemok vedľa obecného úradu)  za pozemok, parcela KN-C 779/2  zast. pl. a nádvoria o výmere 79 m2 a pozemok, parcela KN-C 778/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 55 m2 (kaplnka Medveďov) s doplatkom za rozdiel výmery pozemkov 2108 m2 v kat. úz. Čierny Balog.

 

     Pozemok, parcela KN-C 6/2  je vedený na LV 2162  a KN-C 4/2 je vedený na LV 5531 vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Čierny Balog, Závodie 1/1 a pozemok, parcela KN-C 779/2  a KN-C 778/3 je vedený na LV 5564 vlastník Obec Čierny Balog.

 

    

     Zámenou pozemkov dôjde k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov užívaných obcou a cirkvou a stavba kaplnky prejde do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej takéto stavby prináležia. Zámer pozemku bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na č. 048/6304328, 048/6304317

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 06.10.2017

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. František Budovec

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

Pozvánka na zasadanie 24.5.2018


dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.5.2018
Úvodná stránka