Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Efektívnejšia separácia a zber odpadu v obciach združenia EKOLÓG Brezno

Infomrmačná tabuľa k projektu združenia obcí EKOLÓG Brezno

 

Obec Čierny Balog je členom združenia obcí EKOLÓG.

Predkladaný projekt je realizovaný 24 obcami Združenia obcí Ekológ Banskobystrického kraja, co je 48 200 obyvatelov, ktorí produkujú komunálny odpad. Každá obec sa snaží o separáciu odpadu samostatne, čím chce zlepšit ochranu životného prostredia a vytvorit tak lepšie prostredie aj pre obyvatelov obcí. Separuje sa hlavne papier, sklo, plasty a BRO v rámci obmedzených technických možností jednotlivých obcí. Všetky vyseparované zložky sa dalej odovzdávajú na spracovanie. Zhodnocovanie odpadu obce nevykonávajú. Separácia komunálneho odpadu je na nízkej úrovni. Veľmi málo obyvateľov Združenia obcí Ekológ sa zapája do separovaného zberu komunálneho odpadu, separácia odpadu prebieha rucne a bez použitia technológií. Tieto problémy sú hlavným dôvod realizácie predkladaného projektu. Realizáciu predkladaného projektu chceme skvalitniť systém separovaného zberu a to nákupom vriec, zberných nádob a technológií. Ďalej chceme informačnou kampanou uvedomit ludí o separovanom zbere, co je velmi dôležité pre skvalitnenie separovaného zberu.

Niektoré obce združenia sa snažia zvyšovať separáciu odpadu u obcčnov tak, že im dávajú zľavy na poplatok za komunálny odpad za účasť na separovanom zbere.


Situácia po ukoncení realizácie aktivít projektu


Po skoncení realizácie projektu Združenie obcí Ekológ dosiahne skvalitnenie separovaného zberu v 24 obciach. Obyvatelia obcí budú mať dostatok informácií o separovanom zbere a postupne sa tak do separácie odpadu zapoja všetci obcania obcí. Realizáciou projektu sa zvýši počet vriec celkovo o 34 100 ks a zberných nádob o 1 143 ks, do ktorých budú môct obyvatelia obcí odpad separovat. Okrem vriec a zberných nádob bude mat obce k dispozícií novú technológiu na separáciu odpadu, c o prispeje ku skvalitneniu separácie odpadu. Skvalitnením systému separácie odpadu zlepšíme ochranu životného prostredia. Po realizácií projektu vzrastie separovaný zber z 1 806,3 t/r na 2 606,7 t/r. Vytvoria sa taktiež podmienky na zhodnocovanie odpadu, co spôsobí menší vývoz odpadu na skládky.

Z ekonomického hľadiska nám realizácia projektu umožní znížiť poplatky za komunálny odpad, a taktiež náklady na skladovanie odpadu a dovoz odpadu do skládok. Všetky ušetrené prostriedky sa budú využívať na ďalšie propagovanie separovaného zberu a na jeho skvalitnenie. Taktiež budeme môcť vytvoriť nové pracovné miesta súvisiace s obsluhou nadobudnutých technológii.


Spôsob realizácie projektu


Realizácia predkladaného projektu je zameraná do 2 hlavných aktivít a do 2 podporných aktivít. Celá realizácia projektu bude trvať 12 mesiacov. Hlavné aktivity predkladaného projektu sú:

 

  • aktivita 1 - Nákup technológií potrebných na separovanie odpadu,
  • aktivita 2 - Zvýšenie povedomia a motivácia obyvatelov obcí k separácií odpadu.

Podpornými aktivitami realizácie projektu budú odborné riadenie implementácie projektu a publicita a informovanost vyplývajúca z manuálu OPŽP.

 

Aktivita 1 je realizovaná na nákup nových technológií potrebných na separovanie odpadu. Do tejto aktivity je zahrnutý aj nákup vriec a zberných nádob, ktoré sa budú kupovat do 24 obcí zapojených do realizácie predkladaného projektu.
Vrecia a zberné nádoby budú slúžit obcanov na separáciu odpadov. Vrecia a zberné nádoby budú odlíšené farebne, aby občan vedel, aký odpad má do nich hádzať. Nová technológia bude slúžit obciam na skvalitnenie systému separovaného zberu.


Aktivita 2 je realizovaná na propagáciu separovaného zberu všetkým občanom obcí zapojených do realizácie projektu bez rozdielu veku. V tejto aktivite sa budú uskutočňovať podujatia pre deti a občnov obcí, uverejňovať články v regionálnych periodikách a vytvárat letáky a brožúry na podporu separovaného zberu.

 

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu


Odpad sa stále viac a viac rozrastá, ničí životné prostredie a hromadí sa na skládkach odpadu. Združenie obcí. Ekológ sa momentálne snaží o separáciu odpadu svojpomocne bez použitia technológií. Do separácie odpadu je zapojených velmi nízky pocet obyvatelov a separuje sa sklo, papier, plast, kov a BRO. Vyseparovaný odpad ďalej nezhodnocuje, ale snaží sa ho odovzdávať na ďalšie spracovanie. Realizáciou predkladaného projektu sa Združenie obcí Ekológ snaží nadviazat na separovaný zber a skvalitnit tak celý systém separovaného zberu. Celý separovaný zber je závislý na obyvatelov obcí a preto jedna z aktivít je uvedomenie občanov všetkých obcí zapojených od predkladaného projektu, čím spropagujeme separovaný zber u občanov a taktiež im umožníme pochopit preco je potrebná separácia odpadu a ako sa má vykonávať. Realizácia projektu je predovšetkým zameraná na skvalitnenie systému separovaného zberu, čo umožní podporiť ochranu životného prostredia a vytvoriť podmienky na dalšie napredovanie separovaného zberu.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka