Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

 Obec Čierny Balog sa nachádza v srdci Slovenska, v strednej časti Horehronskej doliny, na severných úbočiach Slovenského rudohoria, južne od mesta Brezna. Územie obce je neobyčajne členité a rozsiahle. Najnižší bod je 494 m n.m. a najvyšší 1 338 m n.m.. Rozloha obce je 147,17 km2, čím patrí medzi najväčšie obce na Slovensku.
Predhistória organizácii požiarnej ochrany sa v Čiernom Balogu datuje už v 18. storočí, kde bol ustanovený požiarny dozorca, ktorý zabraňoval pastierom klásť v hore ohne, dozeral na prácu uhliarov pri zakladaní milierov ako aj pri nakladaní dreveného uhlia. Koncom 19. storočia lesný erár zakúpil ručné dvojkolesové striekačky-"sikačky". V roku 1923 bol v Čiernom Balogu založený dobrovoľný "fajermanský" hasičský zbor /zvaný aj sikači/ za jeho veliteľa bol zvolený Matej Kovalčík - Kasír. A v roku 1931 už obec zakúpila motorovú striekačku s 500 m hadíc.
Začiatkom 50-tych rokov sa požiarnici rozdelili na tri požiarne zbory: DPZ Balog, DPZ Dobroč a DPZ Medveďovo. 

V  súčasnosti v obci pracujú dva hasičské zbory Dobroč a Medveďovo.

 

Internetová stránka: www.dhzciernybalog.estranky.cz

 

 

DHZ Čierny Balog  – Dobroč 

Predseda : Ivan Kučerák    Kontakt :  0903 208658Ušľachtilé a humánne myšlienky organizovanej dobrovoľnej hasičskej činnosti sa v našom regióne objavovali už oddávna, veď chudobný kraj predurčoval na združovanie sa pri pomoci pri požiaroch a živelných pohromách, aby i to málo, čo naši predkovia vlastnili, neľahlo popolom alebo neodniesla voda.

Podľa dostupných informácií a spomienok sa na území našej obce začali združovať dobrovoľní hasiči v 20-tych rokoch minulého storočia okolo nadšencov p. Gašperíka a p. Kováčika, ktorí patria k zakladateľom hasičiny v našej obci. Podľa vtedajších nariadení bolo povinnosťou každej osady vytvoriť skupiny dobrovoľníkov, ktorí zasahovali v prípade požiaru, či živelnej pohrome.

V roku 1928 pri požiari v Dolinkách, keď ľahlo popolom 19 drevených domov bola k dispozícii hasičom drevená striekačka s jedným výtlačným hrdlom, ktorá vyžadovala obsluhu ôsmich chlapov a bolo do nej potrebné nosiť vodu vo vedrách. Po tejto udalosti boli postupne dokupované striekačky do jednotlivých osád a pretože bola potrebná väčšia obsluha, boli postupne vytvárané hasičské družstvá v každej osade, ktoré mali túto techniku pridelenú a museli ju aj patrične ovládať. Keďže centrom obce bola osada Čierny Balog, príprava a cvičenia sa vykonávali v tejto časti obce. Neskorší zakladatelia nášho zboru patrili k aktívnym členom tejto organizácie.

Dnešnej mladej generácii už ich mená veľa nepovedia, ale je potrebné si ich pripomenúť, veď bez nich by naša organizácia nemala túto dlhoročnú a plnohodnotnú tradíciu. Jedná sa o Jána Pôbiša – Mínekove, Martina Kupca – Čertíkove, Jána Giertliho – Pedíkove, ktorí pôsobili v zbore od roku 1933.
Založenie samotného Dobrovoľného hasičského zboru v Dobroči sa datuje na apríl 1954. Jeho zakladajúci členovia – Ján Pôbiš, Ján Giertl, Martin Kupec, Peter Kupec, Peter Vlček, Jozef Medveď, Štefan Giertl, Róbert Daxner, Jozef Koštiaľ, Martin Schön, Klement Schön a mnohí ďalší sa od začiatku vzniku borili s problémom umiestnenia techniky ako aj s potrebou schôdzovej činnosti. V roku 1960 bolo z iniciatívy vtedajšieho výboru a vedenia Miestneho národného výboru rozhodnuté o výstavbe Požiarnej zbrojnice na Dobroči. Výstavba začala v roku 1961 v rámci akcie „Z“. Stavebný materiál na stavbu bol dovážaný železničkou, či to boli kamene z kameňolomu alebo z rozvalín bývalých kurínov na terajšej Ovocinárskej ulici. Vďaka nadšeniu a odpracovaniu stovák brigádnických hodín bola budova dokončená v roku 1962 a svojmu účelu slúži dodnes.

V čase najväčšieho rozkvetu mala organizácia podľa dostupných údajov vyše 100 členov. Za zakladajúcich členov je medzi nimi Klement Schön.
V máji roku 1966 zachvátil časť našej obce ničivý požiar v miestnej časti Sihla, ktorému padlo za obeť 5 domov a vďaka obetavosti hasičov sa podarilo zachrániť ďalšie hodnoty. Možno aj vďaka tomuto sa stabilizovala a rozšírila členská základňa a začal byť kladený väčší dôraz na oblasť prevencie a skvalitnenia výcviku. 
V sedemdesiatych rokoch sa nám vyskytli požiare rodinných domov p. Giertlovej – Garajove, rodiny Giertlovej – Srnčiakove a rod. Belkovej – Krkoškove.
V osemdesiatych rokoch sa nevyskytli závažnejšie požiare, čo je možné pripísať skutočnosti, že sa dôsledne vykonávali preventívne protipožiarne prehliadky.
Po roku 1989 nástupom trhového mechanizmu nastala aj u dobrovoľných hasičov na Dobroči stagnácia ako skoro všade. Bolo to spôsobené aj tým, že sa nevenovala pozornosť náboru nových členov, vtedajší výbor sa možno bránil omladeniu orgánov a táto generačná stagnácia sa podpísala na rozpade organizácie. Priestory Požiarnej zbrojnice boli dané do prenájmu, hrozilo rozpredanie hasičskej techniky a to sa tiež prejavilo na nezáujme pracovať v dobrovoľnej hasičine.
Po roku 1993 sa situácia stabilizovala a na Dobroči sa začala hasičina znova rozbiehať. Súčasná organizácia nadväzuje na dobré meno našich predchodcov.

Poučením sa z minulosti robíme nový nábor nových členov, aby nenastala generačná diera, zapájame deti do hry Plameň, naše hasičské družstvo sa zúčastňuje každoročne previerok pripravenosti. Formou prednášok, ukážkou hasičskej techniky v základných školách a škôlkach prispievame k propagácii hasičiny ako aj k zníženiu vypaľovania trávy v jarných mesiacoch. Poriadaním pohárovej súťaže o Pohár starostky/tu obce tiež svojim spôsobom propagujeme techniku a prácu dobrovoľných hasičov nielen z Doborče.

V spolupráci s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany sa nám podarilo sfunkčniť okrsok, ktorý je tvorený hasičmi z Lomu nad Rimavicou, Drábska, Sihly a Medveďova.

Naši členovia sú etablovaní v okresných orgánoch, čo tiež prispieva k rozvoju hasičiny na Dobroči. Nedá sa spomenúť úplne všetko v bohatej histórii Dobrovoľného hasičského zboru v Čiernom Balogu – Dobroči, ale doterajšia práca dobrovoľných hasičov si určite zaslúži úctu a uznanie.

 

DHZ Medveďovo

Predseda :  Ťažký František   kontakt : O903 520 595

História DHZ Medveďovo sa začala písať v roku 1956, keď občania na podnet už existujúcich zborov v Čiernom Balogu miestnych častí Dobroč a Balog, založili tretí zbor v osade Medveďovo. Iniciátormi boli Július Makuša a Ján Michalko, ktorí ako prví stáli na čele organizácie. V prvých rokoch zbor prekvital ako aktivitami tak aj širokou členskou základňou, organizácia mala 158 členov. V roku 1959 zbor získal čestnú zástavu, ktorej odkaz "Požiarna ochrana vec všetkého ľudu", je aktuálna v každej dobe. Zboru bola v roku 1962 pridelená prvá motorová striekačka PPS 08. V tom čase boli aktívne štyri súťažné družstvá. Družstvo mužov, dorastu, dievčat a družstvo občanov rómskeho pôvodu. V tom istom roku bola ukončená výstavba požiarnej zbrojnice, ktorú členovia zboru a obyvatelia Medveďova postavili v akcii Z.

Písomné zmienky rokov 1975 - 1988 sa nezachovali. Preto zároveň prosíme o pomoc ľudí ktorí majú vedomosti alebo aj iné zmienky o zbore v uvedenom období, aby nám ich poskytli a mohli sme túto medzeru vyplniť.

Od roku 1988 pracovalo jedno družstvo, ktoré pravidelne prevádzalo prehliadky obytných budou, zúčastňovalo sa okresných kôl previerok pripravenosti organizovaných okresným výborom DPO. Boli vyškolení dvaja velitelia Pančík Ján, Ťažký Štefan a dvaja strojníci Makuša Pavel a Ťažký Vladimír. Technická vybavenosť sa skladala s motorovej striekačky PPS-12 a hadicového materiálu.
Prílevom mladých ľudí v roku 1998 zbor obnovil svoju činnosť. Požiarna zbrojnica sa nachádzala vo veľmi zlom technickom stave. Hadicový materiál bol prestarnutý a nefunkčný. Motorová striekačka si vyžadovala celkovú generálnu opravu. Bez veľkého nadšenia, ktorým prekypovali mladí muži: Haviar Jaroslav, Kupec Peter, Kvietok Ján, Medveď Jozef, Medveď Miroslav, Mullner Martin, Švantner Jozef, Ťažký František, Ťažký Jozef, Ťažký Milan, Ťažký Miroslav by bolo ťažké pustiť sa do znovuoživenia funkčnosti zboru. Pomocnú ruku nám opäť podali dobrovoľníci DHZ Dobroč, za čo sa im chceme aj touto cestu poďakovať. Po vybavení formalít, ktoré boli nevyhnutné sa nadšenci pustili do namáhavej práce. Hlavnou a prvoradou prioritou bolo dovybavovanie požiarnej zbrojnice hasičským materiálom., ktorý bol potrebný na základnú prevádzku zbrojnice. S príspevkom obce ale hlavne vlastnými zdrojmi, získanými zo zberu železného šrotu, brigádami v lese, sa nám podarilo zakúpiť hadice, prúdnice, hasičské opasky, kľúče a iný hasičský materiál. Drobnými úpravami sa podarilo sfunkčniť motorovú striekačku, ktorú počas stagnácie užívalo DHZ Dobroč.

V lete roku 2001 sa sformovalo hasičské záchranné družstvo, ktoré pod odborným dohľadom DHZ Dobroč začalo s výcvikom. V tom istom roku sa zúčastnili aj prvej hasičskej súťaže na Dobroči, kde splnili požiadavky previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Na jeseň sa pustili do obnovy priestorov nad zbrojnicou. Hlavným problémom bolo financovanie. Na základe žiadosti a vypracovania projektu sme získali nenávratnú dotáciu s občianskeho združenia Vydra, ktorá bola schválená vo výške 25 000,- Sk. Tieto prostriedky pokryli len časť opráv, ktoré bolo nutné vykonať a preto sa na jar v roku 2002 vypracoval nový projekt na dokončenie úprav a Nadácia EKOPOLIS poskytla finančné prostriedky vo výške 30 000,- Sk. Pomocou týchto prostriedkov sa vybudovala spoločenská miestnosť spolu so sociálnym zariadením, nanovo sa postavili schody ako prístup k miestnostiam nad zbrojnicou. Všetky práce boli vykonané členmi zboru a to vo vlastnom čase na úkor osobného voľna a rodiny bez finančnej náhrady s dobrým pocitom za prácu, ktorú vykonali pre dobro veci. Tieto veľké zmeny sa stali najmä zásluhou nového predsedu Františka Ťažkého a veliteľa Jozefa Švantnera, ktorí tieto funkcie zastávajú dodnes. V ďalších rokoch sa členská základňa len rozrastala v roku 2002 pracovalo aj družstvo mužov seniorov a od roku 2003 aj družstvo žien. V roku 2003 sme prvý krát organizovali pohárovú súťaž „Memoriál Júliusa Makušu“ ako aj Hasičský ples v spolupráci s Komunitným centrom a DHZ Dobroč. Generálnou opravou motorovej striekačky PPS 12 na PPS 15 a plávajúcim čerpadlom AQUA sa technická vybavenosť rozrástla o cisternové vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTO, ktoré bolo majetkom nefunkčného zboru na Balogu. Na oprave a spojazdnení vozidla má veľkú zásluhu Auxt Miroslav, Kupec Peter, Medveď Miroslav a Daxner Ján. Od roku 2004 pracuje pod HDZ Medveďovo aj detské družstvo, ktoré je pod vedením Mariany Rosíkovej a Ondreja Rusa.
Členovia zboru v rokoch 2004 a 2005 vykonávali preventívne prehliadky budov v obci, likvidovali požiare v miestnej časti Dobroč, Jánošovka, Krám, Medveďovo, v Hrončianskej doline, zúčastnili sa pri hasení lesných požiarov u Komov ako aj na Horehroní v lokalite Heľpy a Závadky nad Hronom. Zasahovali pri povodňových situáciách v obci, kde boli hlavnou zložkou spolu s DHZ Dobroč. V jarných mesiacoch čistili miestne komunikácie od nánosov zeminy, štrku a posypového materiálu. Tiež spolupracujú s políciou pri hľadaní nezvestných osôb. Ako členovia požiarnych hliadok boli prítomní pri všetkých kultúrnych podujatiach v obci, Fašiangové slávnosti, Stretnutie Dolinčanov, oslavy oslobodenia obce, koncert skupiny Desmod, Jany Kirschner, dni Stromu života, preteky automobilov do vrchu, cyklopretekov a iných podujatí. Rozširujú si svoje vedomosti školeniami strojníkov, vodičov, preventivárov, členovia František Ťažký, Ondrej Ruso a Jozef Švantner po preskúšaní získali odbornosť rozhodcov pri previerkach pripravenosti. V spolupráci s Červeným Krížom sa členovia zúčastnili školení prvej pomoci. Tiež by sme chceli vyzdvihnúť aj to, že veľká časť členov a aj členiek sú bezpríspevkoví darcovia krvi. V roku 2006 má členská základňa 55 členov, z toho 15 žien. Technická vybavenosť sa rozrástla o motorové cisternové vozidlo CAS 32 TATRA 138, ktoré zbor získal od vojska na základe zmluvy s ministerstvom obrany o prevode majetku na obec. Pri vybavovaní veľmi pomohol p. Pančík Peter. Členovia zboru sa zúčastnili skúšok na ktorých získali odznak 2 a 3 triedy odbornosti.

Na našej výročnej schôdzi 22.januára 2006 sa zúčastnil aj prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, ktorý nás opúšťal so slovami: „ Som rád, že máme ozaj obetavých a dobrovoľnému hasičstvu oddaných členov, bez rozdielu, či ide o ženy, alebo mužov.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka