Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

CYKLOKOMUNIKÁCIA Č. BALOG - HRONEC

CYKLOKOMUNIKÁCIA ČIERNY BALOG - HRONEC

Logo EU a EFRR      Logo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRLogo IROP       

"Tento projekt je podporený Európskou úniou."

www.ropka.sk/sk/irop/


 

     Predmetom projektu „Cyklokomunikácia Čierny Balog – Hronec“ je výstavba cyklistickej komunikácie na existujúcej komunikácii bývalej cesty tretej triedy III/06653. Projekt počíta s plánovanou obnovou a rekonštrukciou tejto existujúcej komunikácie. Cyklokomunikácia bude napojená na komunikáciu z obce Čierny Balog časť Krám a pokračuje v súbehu s Čiernym Hronom smerom Svätý Ján a na obec Hronec, Valaská a Podbrezová. Realizáciou projektu sa zabezpečí zníženie podielu cestnej motorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a dôjde k zvýšeniu podielu počtu osôb využívajúcich cyklokomunikáciu pre spojenie s priemyselnými oblasťami. Realizáciou projektu sa naplní špecifický cieľ, a to zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb. Daný cieľ sa dosiahne prostredníctvom celkovej dĺžky novovybudovaného úseku cyklokomunikácie prostredníctvom OP. Navrhovaná realizácia korešponduje s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu. Projekt vytvorí prepojenie s priemyselnou zónou v obci Hronec a následne v obci Valaská a Podbrezová. Súčasťou projektu budú podporné aktivity, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí informovanosť a publicita projektu.

 

Informačný plagát k publicite - Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec

     Výstavba cyklistickej komunikácie počíta s napojením na existujúcu miestnu komunikáciu a z uvedeného dôvodu je technické riešenie ovplyvnené súčasným stavom existujúcej komunikácie. Navrhovaná cyklistická komunikácia bude zabezpečovať infraštruktúru pre rozvoj podpory cyklistickej infraštruktúry v súlade so strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy a bude spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu.
     Technické riešenie je obmedzené telesom existujúcej komunikácie s potrebou obnovenia odvodnenia telesa komunikácie, preto je potrebné vykonávať práce v suchom období.
Celková dĺžka obnovy pôvodnej komunikácie počíta s úsekom o dĺžke 4,060 km. V km 3,700 je potrebná oprava premostenia v podobe dobetónovania čiel a osadenia zábradlia. Súčasťou technického riešenia je vybudovanie rúrových priepustov pre prevedenie dažďových vôd cez existujúcu komunikáciu do Čierneho Hrona a zriadenie nového krytu komunikácie.


Postup prác:
• Oprava premostenia v km 3,7000
• Vyčistenie priekop
• Zriadenie nových priepustov

• Odstránenie nánosov na krajniciach, očistenie vozovky od prachu a blata
• Frézovanie súčasného krytu v miestach vyjazdených koľají
• Vyspravenie výtlkov
• Zriadenie postreku spojovacieho z cestného asfaltu
• Zriadenie podkladu z kameniva obaľovaného asfaltom OK I
• Zriadenie krytu z asfaltobetónu jemnozrnného ABJ I hr. 40 mm
• Zriadenie zemných krajníc
• Zriadenie oceľového zábradlia na komunikácii v súbehu s Čiernym Hronom

 

CIELE PROJEKTU A UDRŽATEĽNOSŤ

  • Projekt prispeje k prepojeniu obytných oblastí s priemyselnými zónami, v ktorých sa koncentruje veľké množstvo zamestnancov. Účelom cyklistickej komunikácie nie je jej využívanie v rámci turistického ruchu, ale jej zameranie na zníženie cestnej motorovej dopravy a zvýšenie podielu cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravovaných osôb do priemyselných oblastí.
  • Zlepšenie mobility – využitie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku pri ceste do zamestnania
  • Zlepšenie zdravia populácie
  • Ochrana životného prostredia – rozvoj cyklistickej dopravy bude znamenať obmedzenie negatívnych dopadov automobilovej dopravy na životné prostredie, zníženie hluku, emisií plynov a prachových častíc a môže výrazne zlepšiť infraštruktúru na cyklodopravu čím sa zvýši popularita v tohto spôsobu prepravy a bude viesť k obmedzeniu používania motorovej dopravy pri každodennej preprave najmä na krátke vzdialenosti
  • Realizáciou hlavnej aktivity je výstavba cyklistickej komunikácie v dĺžke km. 4,060
  • Po realizácii projektu bude zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, v ktorom sa obec zaviazala zabezpečiť realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce. Obec Čierny Balog bude mať v rozpočte každoročne vyčlenené prostriedky na prípadné opravy a rekonštrukcie cyklistickej komunikácie.

     Po realizácii projektu bude zabezpečená údržba cyklistickej komunikácie, čím sa bude predchádzať možným vznikom nepredpokladaných nákladov. Počas realizácie a po ukončení projektu budeme informovať širokú verejnosť o spolufinancovaní projektu zo zdrojov EÚ a ŠR.

     V súčasnosti je projekt ukončený.

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka