Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Lekáreň Čierny Balog Vytlačiť
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne

Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je posledný septembrový týždeň. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.

 


 

Zverejnené 4.7.2019
Aktualizované: 2.9.2019


 

Odpisy stavu vodomerov Vytlačiť
 

Oznámenie termínu odpočtov


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

 

  •  oznamuje občanom  obce Čierny Balog, že v dňoch 02.09.-18.09.2019 budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci .

ďalej

 

  • žiada  občanov:

 

-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu

-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov,

-  o odstránenie  rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu  

   šachty 

-  o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

 

a tiež

 

  •  informuje občanov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona

o verejných vodovodoch  je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť  a to  za účelom zistenia stavu meradla,

pričom v zmysle§-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberateľ vody je povinný  odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru. 

 

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.


 

Zverejnené 30.8.2019


 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august - november 2019 sa budú v obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly domov a budov okrem bytov. KOntroly budú vykonávať trojčlenné kontrolné skupiny poverené starostom obce, ktoré sú povinné sa preukázať písomným poverením starostu obce. Žiadame o ústretovosť a spoluprácu vlastníkov domov s kontrolnými skupinami. 

Viac v priloženom ozname. 


 

Zverejnené 14.8.2019 Vyprší o 93 dní.


 

ZMENA V ODVOZE ODPADUVytlačiť
 

 

Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.

Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas pracovnej doby.


 

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadeniaVytlačiť
 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  1/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog

 

Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).

 

 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. Nie sú určené na výstavbu. Pozemky sa odpredávajú spoločne ako jeden celok. Predmetom návrhu na uzavretie zmluvy a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy musia byť obidva pozemky.

 

Podmienky súťaže a tlačivá nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ Vytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 

Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš

                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 


 

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na DobročiVytlačiť
 

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):

 

 


 

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

18.9.2019
Úvodná stránka