Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Povolenie na výrub drevín

VÝRUB DREVÍN rastúcich mimo lesa povoľuje obec Čierny Balog v rámci jej katastrálneho územia.

Výrub sa môže povoliť:

 

 • podľa osobitných predpisov
 • z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
 • na súkromnom pozemku


 Pod drevinou sa rozumejú stromy a kry.

 


 Výrub dreviny podľa osobitných predpisov


Obec vydáva na základe písomného oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisov (dreviny v okolí ciest, elektrických a telekomunikačných vedení a pod.)  vyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu. Oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.


POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov
 • Prílohy uvedené v oznámení

 

Obec ako orgán ochrany prírody môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub pozastaviť, obmedziť alebo zakázať, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov podľa § 33 zákona o ochrane prírody alebo s rozsahom oprávnenia alebo povinnosti podľa osobitných predpisov

DOBA VYBAVENIA: do 15 dní

 Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín


Výrub dreviny bez predchádzajúceho povolenia z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť obci najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.


Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

 1. obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
 2. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

VYSVETLENIE:

 • obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
 • bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 • List vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres

 


Výrub dreviny na súkromnom pozemku


Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obec.

 

Povolenie sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ( viď priložené tlačivo)
 • Kópia katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
 • Zaplatenie správneho poplatku

 

POPLATOK: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
DOBA VYBAVENIA: v súlade s platnými právnymi predpismi - do 30 dní.


 

Vydanie rybárskeho lístka

     Rybárske lístky vydáva obec Čierny Balog, Obecný úrad Č. Balog. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený Zákonom 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Potrebné doklady:
Doklad totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas


Kontakt : Oddelenie výstavby, živ. prostredia a správy majetku
                Peter Kovalčík - zivotne@ciernybalog.sk , 048/6304327

Doba vybavenia: na počkanie

 

Poplatok:
Vydanie rybárskeho lístka:

 

 • týždenný       1,50 € (45,19 Sk)
 • mesačný            3 € (90,38 Sk)
 • ročný           6,50 € (195,82 Sk)
 • trojročný    16,50 € (497,08 Sk)


Od poplatku sú oslobodení:

 

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
 • mládež do 15 rokov.

 

Súvisiace predpisy:
Zákon o rybárstve a vykonávacie predpisy
 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka