Prechod na navigáciu Hlavné menu

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemkovVytlačiť
 

  

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č. 64/2017 zo dňa 24.8.2017 zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ pozemkov:

-  parcela KN – C č. 7470/18 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/36 trvalý trávny porast o výmere 328 m2

-  parcela KN – C č. 7470/37 trvalý trávny porast o výmere 329 m2

 

odčlenených geom. plánom č. 44563116-074/2017 z par. KN –E č. 7680 ttp. o výmere 565 m2 a KN – E č. 7681 orná pôda o výmere 588 m2 zapísaných na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.

 

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 10.10.2017 Vyprší o 9 dní.


 

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2017
Úvodná stránka