Prechod na navigáciu Hlavné menu

KANALIZÁCIA A ČOV

Upozornenie na vykonávanie opráv na miestnych komunikáciách po vybudovaní kanalizácie

Upozorňujeme občanov ulíc Krížno a ul J.D.Matejovie (za ihriskom), že od pondelka 14.mája 2018 začnú práce na úprave povrchu miestnej komunikácie. 


 

DôLEŽITÉ  UPOZORNENIE k napájaniu sa na nový vodovod - ul. Partizánska. 

Na ulici Partizánska budú v mesiacoch apríl a máj pokračovať úpravy povrchu miestnej komunikácie. Súčasne s tým musia byť v mesiaci apríl pripojení na nový vodovod všetci odberatelia vody z verejného vodovodu na ulici Partizánska. Následne bude odstavený starý vodovod a až potom môže byť položený nový asfaltový povrch. Pre pripojenie na nový vodovod musí každý odberateľ vody vykonať prípravné práce, najmä výkop ryhy novej prípojky a nahlási záujem o prepojenie na obecný úrad číslo telefónu 048 6304328. Pracovníci obce dohodnú prepojenie na nový vodovod s pracovníkmi Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Tiež budú v mesiaci apríl vykonávané práce na uliciach Školská, Krížno, Mlynská.

 


 

 

Infotabuľa k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV


 

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V KOCKE:

 

 • vlastník nehnuteľnosti určí pred vykonaním výkopových prác a pred vybudovaním stoky v blízkosti jeho domu miesto, kde má byť ponechaná odbočka k domu za účelom vybudovania prípojky a hĺbku, v akej bude prípojka budovaná. Tieto údaje potvrdí na osobitnom tlačive, ktoré mu predložia zástupcovia stavebnej firmy. O postupe stavebných prác v jednotlivých častiach obce budeme priebežne informovať.
 • stavebná firma vybuduje kanalizáciu a odbočku po pozemok vlastníka nehnuteľnosti. Odbočka bude spravidla zakončená kontrolnou šachtou, pokiaľ je to možné ešte na obecnom pozemku na hranici súkromného pozemku. Firmy najmprv budujú stoky a až následne iná pracovná skupina dorába odbočky po hranicu pozemku, preto sa samotné odbočky robia s určitým časovým odstupom od vybudovania hlavnej stoky.
 • Kanalizačné prípojky je každý povinný si vybudovať na vlastné náklady. Budovanie prípojky bude aktuálne až po vybudovaní čistiarne odpadových vôd. T.j. cca v druhej polovici roka 2017. Až vtedy je možné prípojku vybudovať a napojiť sa. K napojeniu budú obyvatelia vyzývaný v čase, keď to bude aktuálne možné.
 • Náklady na kanalizačnú prípojku sa pohybujú od 10 do 50 eur. Je možné budovať svojpomocne, dodávateľsky, služby poskytne aj obecná organizácia Zahorka
 • Napojené môžu byť len SPLAŠKOVÉ odpadové vody - teda nie dažďová voda z povrchového odtoku, zo striech, z maštalí (hnojovica) a pod.
 • Tí, čo majú aj iný zdroj pitnej vody, by si mali zabezpečiť meranie spotreby tejto vody. Inak budú platiť stočné paušálne podľa smerných čísel spotreby vody.
 • Odporúčame využiť realizáciu výkopových prác na výmenu vodovodných prípojok, najmä tých, ktoré sú vyhotovené z kovových rúr.

 

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto časti uvádzame informácie o harmonograme postupu prác pri budovaní kanalizácie podľa informácií od dodávateľa stavby:

 

----   poráce prebiehajú na nasledovných uliciach - stokách -----

 

 • v časti Fajtov

-  asfaltovanie aj práce na stoke AP a súvisiacich stokách sú ukončené

- zostáva dobudovanie bočnej vetvy v súbehu s prekrytým tokom

 

 • v časti Komov

 - práce na stoke AR a bočných stokách ukončené,

- uskutočnené asfaltovanie úseku v dĺžke cca 940 m

- vykonáva sa dosyp krajníc

- zvyšná časť komunikácie bude doasfaltovovaná v roku 2018

 

 •  v časti Čierny Balog

 

- prebiehajú práce na zberači A od súčasnej ČOV po Kultúrny dom

 

 • v časti Krám, Medveďov

- stoka AD - ukončená vrátane prípojok

- spätné úpravy - asfaltovanie sa bude realizovať v roku 2018

- pokračujú práce na stoke AE - ul. Krátka

- začala sa výstavba ČOV -  vo výstavbe sa pokračuje

- na ul. Partizánska uskutočnené prepojenie nového vodovodu so starým - obyvatelia sa môžu po dohode s vodárenskou spoločnosťou napájať na nový vodovod - nutné napojenie v mesiacoch apríl - máj 2018!

 

 • v časti Dobroč, Pusté, Jánošovka

- práce ukončené, spätné úpravy budú realizované - dokončené v budúcom roku

- zostáva zrealizovať stoku AR1 - osada Pusté

 

UPOZORNENIE: Prosíme vodičov o ohľad na stav vozovky a trpezlivosť v úsekoch, kde nie sú vykonané ešte späté úpravy asfaltovaním. Poklesy rýh po výkopoch bude dodávateľ priebežne opravovať. Prípadné nedostatky môžete nahlásiť na obecný úrad. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 


 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O PROJEKTE A PRÍPRAVE NA BUDOVANIE PRÍPOJKY

V mesiaci máj 2016 bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15 EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.

V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.....

 

Celý článok si prečítate v súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZÁCIE a Čov

 

V súvislosti s realizáciou projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV uvádzame, že plánované trasy kanalizácie - situácie z projektovej dokumentácie si môže verejnosť stiahnuť a pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz:

 

Po stiahnutí dokumentu je potrebné otvoriť časť E- stavebné objekty , následne časť E 1.1 - kanalizácia až po RP_E_1_1_2_03_Situacie.


 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.5.2018
Úvodná stránka