Prechod na navigáciu Hlavné menu

KANALIZÁCIA A ČOV

 UPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV v m.č. FAJTOV

Z dôvodu prác na výstavbe kanalizácie bude prerušená autobusová doprava v úseku Fajtov Jednota – Jánošovka Vepor v dňoch 10. – 13. októbra v čase od 7,00 do 18,00 hodiny. V prípade predĺženia prác na ďalšie dni Vás budeme včas informovať.

 

 


 

Infotabuľa k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV


 

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V KOCKE:

 

 • vlastník nehnuteľnosti určí pred vykonaním výkopových prác a pred vybudovaním stoky v blízkosti jeho domu miesto, kde má byť ponechaná odbočka k domu za účelom vybudovania prípojky a hĺbku, v akej bude prípojka budovaná. Tieto údaje potvrdí na osobitnom tlačive, ktoré mu predložia zástupcovia stavebnej firmy. O postupe stavebných prác v jednotlivých častiach obce budeme priebežne informovať.
 • stavebná firma vybuduje kanalizáciu a odbočku po pozemok vlastníka nehnuteľnosti. Odbočka bude spravidla zakončená kontrolnou šachtou, pokiaľ je to možné ešte na obecnom pozemku na hranici súkromného pozemku. Firmy najmprv budujú stoky a až následne iná pracovná skupina dorába odbočky po hranicu pozemku, preto sa samotné odbočky robia s určitým časovým odstupom od vybudovania hlavnej stoky.
 • Kanalizačné prípojky je každý povinný si vybudovať na vlastné náklady. Budovanie prípojky bude aktuálne až po vybudovaní čistiarne odpadových vôd. T.j. cca v druhej polovici roka 2017. Až vtedy je možné prípojku vybudovať a napojiť sa. K napojeniu budú obyvatelia vyzývaný v čase, keď to bude aktuálne možné.
 • Náklady na kanalizačnú prípojku sa pohybujú od 10 do 50 eur. Je možné budovať svojpomocne, dodávateľsky, služby poskytne aj obecná organizácia Zahorka
 • Napojené môžu byť len SPLAŠKOVÉ odpadové vody - teda nie dažďová voda z povrchového odtoku, zo striech, z maštalí (hnojovica) a pod.
 • Tí, čo majú aj iný zdroj pitnej vody, by si mali zabezpečiť meranie spotreby tejto vody. Inak budú platiť stočné paušálne podľa smerných čísel spotreby vody.
 • Odporúčame využiť realizáciu výkopových prác na výmenu vodovodných prípojok, najmä tých, ktoré sú vyhotovené z kovových rúr.

 

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto časti uvádzame informácie o harmonograme postupu prác pri budovaní kanalizácie podľa informácií od dodávateľa stavby:

 

----   poráce prebiehajú na nasledovných uliciach - stokách -----

 

 • v časti Fajtov

- práce ukončené, stoka sa napája na hlavný zberač na hlavnej križovatke

- budú nasledovať prípravné práce pre asfaltovanie povrchu - odhadujeme v mesiaci október

 

 • v časti Komov

 - ukončené, zostáva len dobudovať bočnú vetvu od kaplnky - stoka AR3 - výhľadovo v mesiaci október

 

 •  v časti Čierny Balog

- momentálne sa tu práce nerealizujú

- cca do 2 týždňov sa začnú práce na zberači A od súčasnej ČOV po Kultúrny dom

- stoka AJ na ul. Závodie  pri ceste II. triedy takmer dokončená

 

 • v časti Krám, Medveďov

- buduje sa stoka AD - o sú  realizované odbočky k pozemkom  - autobusová doprava je obmedzená v úseku odbočka k lyžiarskemu vleku - odbočka do Doliny,

- začne sa realizácia poslednej časti stoky AD na konci ulice súkromnými pozemkami popri vodnom toku od s.č. 1528 výhľadovo v októbri

- buduje sa stoka AD2 -3 - v súkromných záhradách nad Jednotou , následne sa bude robiť vetva AB1 - pri ul. Lesná

- pokračujú práce na stoke AE - ul. Krátka - obyvateľov, ktorých pozemky budú dotknuté,  budeme vopred informovať.

- vetva AC -  zrealizované - budú sa realizovať odbočky k pozemkom  - doprava bude obmedzená - budeme o tom informovať

-- začala sa realizácia zberača A - v zelenom páse s pretlakom popod Č. Hron - práce pozastavené pre problémy s geologickým podložím

- začala sa výstavba ČOV - oporný múr je hotový, prístupová cesta - v realizácii, vybudovaná NN-el. prípojka, vo výstavbe sa pokračuje

 

 • v časti Dobroč, Pusté, Jánošovka

- práce sú takmer ukončené, prebieha príprava na asfaltovanie povrchu hlavnej cesty a bočných ulíc

-  po realizovaní prípravy na asfaltovanie sa bude asfaltovať hlavná cesta v úseku starý lesný závod - Páleničné - koniec septembra , začiatok októbra

- zostáva zrealizovať stoku AR1 - osada Pusté

 

ASFALTOVANIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- z miestnych komunikácií sa súvislý povrch bude obnovovať na uliciach Kopaničná, Školská, Družstevná a časť ul. Partizánskej - horná koncová časť (na asfaltovanie ul. Partizánska prispeli LEsy SR, š.p. príspevkom 30000 eur).

- ostatné komunikácie budú upravená zaasfaltovaním ryhy po výkope zhotoviteľom stavby ešte v tomto roku - ul. J.D. Matejovie, Krížno.

 

UPOZORNENIE: Prosíme vodičov o ohľad na stav vozovky a trpezlivosť. Počas výkopových prác na tejto ceste bude doprava v úseku výkopových prác usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semaformi. Asfaltovanie hlavnej cesty bude realizované na jeseň tohto roku.

 

 


 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O PROJEKTE A PRÍPRAVE NA BUDOVANIE PRÍPOJKY

V mesiaci máj bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15 EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.

V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.....

 

Celý článok si prečítate v súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZÁCIE a Čov

 

V súvislosti s realizáciou projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV uvádzame, že plánované trasy kanalizácie - situácie z projektovej dokumentácie si môže verejnosť stiahnuť a pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz:

 

Po stiahnutí dokumentu je potrebné otvoriť časť E- stavebné objekty , následne časť E 1.1 - kanalizácia až po RP_E_1_1_2_03_Situacie.


 

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.10.2017
Úvodná stránka