Prechod na navigáciu Hlavné menu

KANALIZÁCIA A ČOV

DôLEŽITÉ  UPOZORNENIE k napájaniu sa na nový vodovod - ul. Mlynská a Horná. 

V rámci stavby „Čierny Balog – kanalizácia a ČOV“ sa realizovala na ulici Mlynská a Horná prekládka verejného vodovodu. V súvislosti s plánovaným asfaltovaním miestnych komunikácií  Vám oznamujeme, že do 22. júna 2018 je potrebné  pripojiť Vašu nehnuteľnosť na novú vodovodnú prípojku.

     Prípravu miesta napojenia zabezpečí vlastník nehnuteľnosti (výkopové práce od vodomernej šachty až po uzatvárací ventil osadený v zelenej ploche mimo komunikáciu).

     Následne telefonicky požiadate o pripojenie nehnuteľnosti na novú vodovodnú prípojku, toto pripojenie  zrealizuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a .s.,  B. Bystrica , prostredníctvom svojich pracovníkov.

     Po vykopaní a pripravení miesta napojenia je potrebné kontaktovať:

Mgr. Kupcovú , Obecný úrad Čierny Balog, tel: 0905255734, 6304328 v pracovných dňoch od 7.00 h – 15.00 h.

 


 

 

Infotabuľa k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV


 

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V KOCKE:

 

 • vlastník nehnuteľnosti určí pred vykonaním výkopových prác a pred vybudovaním stoky v blízkosti jeho domu miesto, kde má byť ponechaná odbočka k domu za účelom vybudovania prípojky a hĺbku, v akej bude prípojka budovaná. Tieto údaje potvrdí na osobitnom tlačive, ktoré mu predložia zástupcovia stavebnej firmy. O postupe stavebných prác v jednotlivých častiach obce budeme priebežne informovať.
 • stavebná firma vybuduje kanalizáciu a odbočku po pozemok vlastníka nehnuteľnosti. Odbočka bude spravidla zakončená kontrolnou šachtou, pokiaľ je to možné ešte na obecnom pozemku na hranici súkromného pozemku. Firmy najmprv budujú stoky a až následne iná pracovná skupina dorába odbočky po hranicu pozemku, preto sa samotné odbočky robia s určitým časovým odstupom od vybudovania hlavnej stoky.
 • Kanalizačné prípojky je každý povinný si vybudovať na vlastné náklady. Budovanie prípojky bude aktuálne až po vybudovaní čistiarne odpadových vôd. T.j. cca v druhej polovici roka 2017. Až vtedy je možné prípojku vybudovať a napojiť sa. K napojeniu budú obyvatelia vyzývaný v čase, keď to bude aktuálne možné.
 • Náklady na kanalizačnú prípojku sa pohybujú od 10 do 50 eur. Je možné budovať svojpomocne, dodávateľsky, služby poskytne aj obecná organizácia Zahorka
 • Napojené môžu byť len SPLAŠKOVÉ odpadové vody - teda nie dažďová voda z povrchového odtoku, zo striech, z maštalí (hnojovica) a pod.
 • Tí, čo majú aj iný zdroj pitnej vody, by si mali zabezpečiť meranie spotreby tejto vody. Inak budú platiť stočné paušálne podľa smerných čísel spotreby vody.
 • Odporúčame využiť realizáciu výkopových prác na výmenu vodovodných prípojok, najmä tých, ktoré sú vyhotovené z kovových rúr.

 

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto časti uvádzame informácie o harmonograme postupu prác pri budovaní kanalizácie podľa informácií od dodávateľa stavby:

 

----   poráce prebiehajú na nasledovných uliciach - stokách -----

 

 • v časti Fajtov

-  asfaltovanie aj práce na stoke AP a súvisiacich stokách sú ukončené

- zostáva dobudovanie bočnej vetvy v súbehu s prekrytým tokom

 

 • v časti Komov

 - práce na stoke AR a bočných stokách ukončené,

- uskutočnené asfaltovanie úseku v dĺžke cca 940 m

- vykonáva sa dosyp krajníc

- zvyšná časť komunikácie bude doasfaltovovaná v roku 2018

 

 •  v časti Čierny Balog

 

- prebiehajú práce na zberači A od súčasnej ČOV po Kultúrny dom

 

 • v časti Krám, Medveďov

- stoka AD - ukončená vrátane prípojok

- spätné úpravy - asfaltovanie sa bude realizovať v roku 2018

- pokračujú práce na stoke AE - ul. Krátka

- začala sa výstavba ČOV -  vo výstavbe sa pokračuje

- na ul. Partizánska uskutočnené prepojenie nového vodovodu so starým - obyvatelia sa môžu po dohode s vodárenskou spoločnosťou napájať na nový vodovod - nutné napojenie v mesiacoch apríl - máj 2018!

 

 • v časti Dobroč, Pusté, Jánošovka

- práce ukončené, spätné úpravy budú realizované - dokončené v budúcom roku

- zostáva zrealizovať stoku AR1 - osada Pusté

 

UPOZORNENIE: Prosíme vodičov o ohľad na stav vozovky a trpezlivosť v úsekoch, kde nie sú vykonané ešte späté úpravy asfaltovaním. Poklesy rýh po výkopoch bude dodávateľ priebežne opravovať. Prípadné nedostatky môžete nahlásiť na obecný úrad. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 


 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O PROJEKTE A PRÍPRAVE NA BUDOVANIE PRÍPOJKY

V mesiaci máj 2016 bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15 EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.

V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.....

 

Celý článok si prečítate v súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZÁCIE a Čov

 

V súvislosti s realizáciou projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV uvádzame, že plánované trasy kanalizácie - situácie z projektovej dokumentácie si môže verejnosť stiahnuť a pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz:

 

Po stiahnutí dokumentu je potrebné otvoriť časť E- stavebné objekty , následne časť E 1.1 - kanalizácia až po RP_E_1_1_2_03_Situacie.


 
 • Streda2114graphic-icon
 • Štvrtok2314graphic-icon
 • Piatok2412graphic-icon

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.7.2018
Úvodná stránka