Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.


 

Upútavky na oznamy

Miestna knižnica v Čiernom Balogu

Upozorňujeme všetkých čitateľov, že Miestna knižnica v Čiernom Balogu je v dňoch  15. a 16. januára 2018   (pondelok a utorok)  zatvorená z technických príčin.
 
viac...

Zverejnené 15.1.2018


 

Oznámenie prerokovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ZMENY A DOPLNKY č. 3 k územnému plánu obce

Obec Čierny Balog ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 22 citovaného zákona
 
o z n a m u j e
 
prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
 
Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu obce Čierny Balog
 
    Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).< ...viac...

Zverejnené 10.1.2018


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemku

              Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a to:
„Odpredaj pozemku, parc. KN – C č. 4056/2 záhrady o výmere 727 m2“
zapísaného na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog vlastník Obec Čierny Balog (časť Krám).
 
Úplné znenie zámeru j ...viac...

Zverejnené 4.1.2018


 

ZVEREJNENIE ZÁMEROV OBCE PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU (Vlčie diery)

         Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Kultúrneho domu v Čiernom Balogu (tzv. „Vlčie diery“), Závodie 68/81vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                       
Ide o nasledovné priestory: barová miestnosť, spoločenská miestnosť, sklady, kuchyňa, kancelári ...viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Kultúra a šport

10.2.2018   14:30

trhance2.jpg

Kultúrny dom v Čiernom Balogu - Vlčie diery

O najchutnejšie trhance

Obec Čierny Balog

pozýva na 14. ročník súťaže O najchutnejšie trhance, ktorá sa uskutoční v rámci fašiangového festiva ...


 

dnes je: 17.1.2018

meniny má: Nataša

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.1.2018
Úvodná stránka