Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy - všeobecné

MUDr. Ťažká - DOVOLENKAVytlačiť
 

MUDr. Ťažká - detská ambulancia Čierny Balog upozorňuje, že v piatok 23.6.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Mlynarčíková - Detská ambulancia Brezno - Mazorník. 


 

Zverejnené 22.6.2017


 

Voľné pracovné miesta - Základná škola Jánošovka Čierny BalogVytlačiť
 

 

Základná škola,  Jánošovka,  Školská 511/2, 976 52  Čierny Balog  informuje  o voľnom  pracovných  miestach  na nasledovné    pozície:

 

  Pracovná pozícia :             Školský   špeciálny pedagóg

  Úväzok:                                  50 %

  Dátum nástupu:                    1.9.2017

  Doba zamestnania:               doba určitá

 

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. 317/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

                                   - spôsobilosť na právne úkony,

                                   - vek nad 18 rokov,

                                   - ovládanie štátneho jazyka,

                                    - zdravotná spôsobilosť,

                                    - bezúhonnosť,

 

Požadované  doklady:

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do  20.7.2017

 

 

Pracovná pozícia :                Učiteľ I. stupňa ZŠ

  Úväzok:                                   plný

  Dátum nástupu:                    1.9.2017

  Doba zamestnania:              doba určitá

 

Kvalifikačné predpoklady:Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisova , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

                                  - spôsobilosť na právne úkony,

                                  - vek nad 18 rokov,

                                  - ovládanie štátneho jazyka,

                                  - zdravotná spôsobilosť,

                                  - bezúhonnosť,

 

Požadované  doklady:

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do  4.7.2017

 

 

Pracovná pozícia :                Učiteľ II. stupňa ZŠ – aprobácia M-Ch

  Úväzok:                                 plný

  Dátum nástupu:                    1.9.2017

  Doba zamestnania:               doba určitá

 

Kvalifikačné predpoklady:Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.317/2009 Z.z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

                                   - spôsobilosť na právne úkony,

                                   - vek nad 18 rokov,

                                   - ovládanie štátneho jazyka,

                                   - zdravotná spôsobilosť,

                                   - bezúhonnosť,

 

Požadované  doklady:

Žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania, ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované  doklady  zasielajte  na adresu ZŠ, príp. emailom  zsjanosovka@gmail.com  do  4.7.2017

 


 

Zverejnené 15.6.2017


 

Zverejnenie zámeru obce - prenájom nebytových priestorov v budove Dom služieb Vytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

- prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb v Čiernom Balogu

 

 

Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Domu služieb v Čiernom Balogu, Hlavná 197/19 vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                      

Ide o nasledovné priestory:

 

- predajné priestory              27,80 m2

- sociálne zariadenie               1,80 m2

 

Minimálna výška nájmu: 562,62 EUR/rok

 

Účel nájmu: podnikateľská alebo iná činnosť vhodná na prevádzkovanie v budove Domu služieb.

 

Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ponúknutej výšky nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu. Náklady za služby a energie bude uhrádzať nájomca osobitne (energie, komunálny odpad, kúrenie).

 

Povinnou súčasťou ponuky musí byť zámer na realizáciu podnikateľskej alebo inej činnosti v uvedených priestoroch.

 

Záujemcovia doručia ponuky v zalepenej obálke s uvedením mena a adresy záujemcu a hesla „Prenájom nebytových priestorov – Dom služieb v Čiernom Balogu“.

 

Termín doručenia ponúk: 22. 6. 2017 do 15.00 hod.

na adresu Obecný úrad Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog.

 

Obhliadka priestorov je možná po dohode s pracovníkmi obecného úradu. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na  č. t.  048/6304314-16, 6304328.

 

V Čiernom Balogu, 8. 6. 2017

 

                                            

 

                                                        Ing. František Budovec

                                                                starosta obce


 

Zverejnené 12.6.2017


 

Rozpis výmeny papieraVytlačiť
 

Rozpis výmeny papiera dňa 27. 6. 2017

 

15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota

15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota

15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu

16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota

16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    

17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko

 

Rozpis výmeny papiera dňa 28. 6. 2017

 

15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné

15:30 – 16:00 hod  Dobroč, požiarna zbrojnica

16:00 - 16:20 hod. Pusté, Krížno

16:30 – 16:50 hod. Komov, Latky

17:00 - 17:20 hod. Komov, Jednota

17:30 - 18:00 hod. Jánošovka, Vepor

18:00 - 18:20 hod. Fajtov, Jednota           

 


 

Zverejnené 6.6.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !Vytlačiť
 

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog

  Schválené VZN je vyvesené na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.5.2017

Zverejnené na internetovej stránke obce: 30.5.2017

 


 

Zverejnené 30.5.2017


 

Výberové konania na funkciu riaditeľky materskej školy Č. Balog a na funkciu riaditeľky materskej školy Č. Balog - Dobroč s nástupom od 1. júla 2017Vytlačiť
 

     Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é     k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy Čierny Balog, Hlavná 249/50

s nástupom od 1. júla 2017

a

v ý b e r o v é     k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa 

Materskej školy Čierny Balog - Dobroč, Družstevná 1702/8

s nástupom od 1. júla 2017

 

Viac informácií na elektronickej úradnej tabuli.


 

Zverejnené 23.5.2017


 

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.6.2017
Úvodná stránka