Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
357/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks Smrek na pozemku, parcela KN-C 2371 záhrada a 1 ks lipa na pozemku, parcela KN-C 2369/1 ost. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Zahorka, p.o. , Závodie 2/2, Čierny Balog 19.3.201530.3.2015


2983869

29.5.2015
Úvodná stránka