Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
1317/2014Vydanie súhlasu na výrub drevín: Smrek 5 ks , Osika 3 ks, Lipa 2 ks, Vŕba 6 ks, Breza 2 ks na pozemku, parcela KN-E 4799 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Petra Daxner, bytom Brezno- Krčulova 304.11.201414.11.2014


2649846

28.1.2015
Úvodná stránka