Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
41/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog Pohnilá v správe SPF kroviny, ako rakyta, lieska, trnka na výmere 8,5 ha. Výkaz drevín je v priloženom súbore na stiahnutie.25.2.20159.3.2015
194/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog na pozemku, parcela KN-C 9895/1, dreviny 25 ks smrek, 1 ks osika, 3 ks breza, 11 ks lipa pre žiadateľa Jána Auxta, bytom Čierny Balog – Závodie 54/5625.2.20159.3.2015
Príloha ku konaniu č. 41/2015 - súpis drevín _ Poľnoprodukt Č. Balog, družstvo

 


2745113

4.3.2015
Úvodná stránka