Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
1121/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog, smrek – 7 ks , breza - 3 ks, hruška - 1 ks na pozemku, parcela KN-82/5 pre žiadateľa Dana Palgutová, Milan Palguta, bytom B. Bystrica – Tajovského 20 8.10.201515.10.2015


3565957

13.10.2015
Úvodná stránka