Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru na dočasný prenájom pozemkov

 Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle §-u 9a ods. 9 písm. c)  zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na:

 

Prenájom časti pozemkov, parcely:

KN-C 8590/6 ost. pl. - výmera 840 m2

KN-C 9156/32 ost. pl. – výmera  992 m2

KN-C 3479/1 ost. pl. – časť pozemku o výmere 1000 m2

KN-C 2078/1 ost. pl.    predpokladaná výmera 272 m2

 

za účelom dočasného uloženia stavebného materiálu a materiálu z výkopových prác a ďalšie potreby v súvislosti s realizáciou stavby „Čierny Balog, kanalizácia a ČOV“ 

 

pre Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava po dobu 2 mesiacov.

  

    Prenájom nehnuteľností bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

Zverejnené v Čiernom Balogu  dňa 8.8.2017

Ing. František Budovec

starosta obce


 


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE
Zámena pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

Zámena pozemkov

           Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného
zákona na:

Zámenu častí pozemku, parc. KN  - C č. 3545 zastavané plochy a nádvoria v geom. pl. 44563116-051/2017 označených ako

  • diel „7“ o výmere 111 m2, ktorý sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc.
    KN – C č. 1069/1 zast. pl. a nádvoria
  • diel „8“ o výmere 18 m2, ktorý sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc.
    KN – C č. 1069/2 záhrada
  • diel „10“ o výmere 15 m2, ktorý sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc. KN – C č.1070 zast. pl. a nádvoria

vedených na LV č. 1360 vlastník Obec Čierny Balog

za časť pozemku, parc. KN – C č. 1069 záhrada v geom. pláne č . 44563116-051/2017 označenú ako diel 3 o výmere 17 m2, ktorá sa včleňuje do novovytvoreného pozemku, parc. KN – C č. 1069/3 zast. pl. a nádvoria

vedeného na LV č. 5440 vlastníci Roman Švantner  a Vanda Švantnerová,  Čierny Balog.

 

           Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č.34/2017 dňa 04.05.2017

           Zámena uvedených pozemkov bude predložená na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

           Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na
č. 048/6304317.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 03.08.2017

 

                                                                                                    Ing. František Budovec

                                                                                                             starosta obce

 

 

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

        (pre otvorenie súbor vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

Vyvesené: 30.05.2017
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 30.05.2017


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

Pozvánka na zasadanie 24.8.2017


dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.8.2017
Úvodná stránka