Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

ZVEREJNENIE NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVäZNÉHO NARIADENIA

     Obecný úrad Čierny Balog ako navrhovateľ zverejňuje v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, a to

 (pre otvorenie súboru kliknite na vyznačený text)

 

 

 

Vyvesené: 11.04.2017
Zverejnené na internetovej stránke
obce od: 11.04.2017

 

           Pripomienky k návrhu VZN je možné podávať v zmysle uvedeného zákona do 24.04.2017 počas úradných hodín obecného úradu zákonom predpísaným spôsobom.

 

 

   
Ing. František Budovec
starosta obce

 

 


 


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čierny Balog

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom Balogu v súlad s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 19/2017 zo dňa 23. marca 2017

 

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra
obce Čierny Balog

na ďalšie šesťročné funkčné obdobie.

Bližie informácie o termínoch a podmienkach sú v priloženom súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

Termín nástupu do práce: 10. máj 2017

 

Zverejnené v Č. Balogu dňa 24.3.2017
 


 


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU - Odpredaj pozemkov

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

Odpredaj pozemkov

           Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného
zákona na:

Odpredaj časti pozemku, parc. KN  - C č. 3560/1 v geom. pl. 36639729-332/16 označenú ako novovytvorený pozemok, parc. KN – C č.3560/14 ost. pl. o výmere 30 m2 a častí pozemku, parc. KN – C č. 3559/1 v geom. pl. označených ako novovytvorené parcely
KN – C č. 3559/101 zast. pl. a nádvoria o výmere 9 m2 a KN – C č. 3559/102 zast.pl. a nádvoria o výmere 6 m2.

 

Pozemky, parc. KN – C č. 3560/1 a 3559/1 sú vedené na LV č. 1360  vlastník obec Čierny Balog

 

           Zámer bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č.23/2017 dňa 23.3.2017

           Predaj uvedených pozemkov bude predložený na schválenie OZ v Čiernom Balogu na jeho najbližšom zasadnutí.

 

           Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, alebo telefonicky na
č. 048/6304317.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu dňa 12.4.2017

 

 

 

                                                                                                    Ing. František Budovec

                                                                                                             starosta obce

 

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

        (pre otvorenie súbor vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

Vyvesené: 16.12.2016
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 16.12.2016


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY

Obec Čierny Balog v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

V E R E J N Ú   Z B I E R K U

na vybudovanie pamätníka

JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE

 

Bližšie informácie o zbierke sú v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).


 

Pozvánka na zasadanie 4.5.2017


dnes je: 30.4.2017

meniny má: Anastázia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

30.4.2017
Úvodná stránka