Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

ZVEREJNENIE ZÁMERU - prenájom nebytových priestorov v budove Dom služieb v Čiernom Balogu

   

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

- prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb v Čiernom Balogu

 

 

Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Domu služieb v Čiernom Balogu, Hlavná 197/19 vo vlastníctve obce Čierny Balog, zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog.                      

Ide o nasledovné priestory:

                - predajné priestory              27,80 m2

- sociálne zariadenie               1,80 m2

 

Minimálna výška nájmu: 562,62 EUR/rok

 

Účel nájmu: podnikateľská alebo iná činnosť vhodná na prevádzkovanie v budove Domu služieb.

 

Záujemcovia predložia ponuky s uvedením ponúknutej výšky nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu. Náklady za služby a energie bude uhrádzať nájomca osobitne (energie, komunálny odpad, kúrenie).

 

Povinnou súčasťou ponuky musí byť zámer na realizáciu podnikateľskej alebo inej činnosti v uvedených priestoroch.

 

Záujemcovia doručia ponuky v zalepenej obálke s uvedením mena a adresy záujemcu a hesla „Prenájom nebytových priestorov – Dom služieb v Čiernom Balogu“.

 

Termín doručenia ponúk: 22. 6. 2017 do 15.00 hod.

na adresu Obecný úrad Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog.

 

Obhliadka priestorov je možná po dohode s pracovníkmi obecného úradu. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Čiernom Balogu alebo telefonicky na  č. t.  048/6304314-16, 6304328.

 

 

V Čiernom Balogu, 8. 6. 2017

 

 

                                       

 

                                                        Ing. František Budovec

                                                                starosta obce

 

 


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

    V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

 

        (pre otvorenie súbor vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

Vyvesené: 30.05.2017
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 30.05.2017


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Čierny Balog - Dobroč

OBEC ČIERNY BALOG, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog    

     Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é     k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy Čierny Balog -Dobroč, Družstevná 1702/8

s nástupom od 1. júla 2017

 

     Bližšie informácie sú zverejnené v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

      V Č. Balogu 23.5.2017


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Čierny Balog

OBEC ČIERNY BALOG, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog    

Obec Čierny Balog v zastúpení Ing. Františkom Budovcom, starostom obce vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r o v é     k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy Čierny Balog, Hlavná 249/50

s nástupom od 1. júla 2017

 

     Bližšie informácie sú zverejnené v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

     V Čiernom Balogu 23.5.2017


 

Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na ul. Bexeľ

Touto cestou informujeme o výsledku obchodnej verejnej súťaže na ul. Bexeľ. Informácia o víťazných ponukách je v  dokumente na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

VYHLÁSENIE VEREJNEJ ZBIERKY

Obec Čierny Balog v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

V E R E J N Ú   Z B I E R K U

na vybudovanie pamätníka

JOZEFA DEKRETA MATEJOVIE

 

Bližšie informácie o zbierke sú v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).


 

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.6.2017
Úvodná stránka