Prechod na navigáciu Hlavné menu

KANALIZÁCIA A ČOV

Informácia o náhradnej doprave počas budovania kanalizácie v m.č. MEDVEĎOV

NÁHRADNÁ DOPRAVA V časti MEDVEĎOV
Dopravca:Ing. Martin Pjater, č.t.: 0948040384Zo zastávky Medveďov- stredZo zastávky Krám - rázcestie
PONDELOK - PIATOK7:307:40
 7:508:00
 9:359:00
 12:3012:15
 12:4512:35
 13:4013:30
 15:2013:50
 15:5015:00
 17:1515:40
  17:25
   
SOBOTA a NEDEĽA12:458:55
  15:00

 UPOZORENIE PRE OBYVATEĽOV ULICE Partizánska a P.Jilemnického

(v súbehu s ul. J.D. Matejovie)

Upozorňujeme, že od 15. mája 2017 z dôvodu výstavby kanalizácie na ulici Partizánska nebude  premávať autobusová doprava medzi autobusovými zastávkami Krám rázcestie – Medveďov stred v čase od 7,15 h. do 18,30 h. každý deň vrátane sobôt a nedieľ približne na dobu dva mesiace. Obec v tomto čase zabezpečí náhradnú osobnú dopravu.

Ďalej vás Informujeme, že v dňoch 24.5. – 26.5. a 29.5. – 2.6. 2017 v čase od 7,00 do 18,30 hodiny bude znova uzavretá cesta pre nákladnú a autobusovú dopravu na ulici P. Jílemnického. Obchádzka bude viesť cez ulicu J.D. Matejovie a tiež tam bude premiestnená autobusová zastávka Dobroč, Jednota

 


Infotabuľa k projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV


 

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V KOCKE:

 

 • vlastník nehnuteľnosti určí pred vykonaním výkopových prác a pred vybudovaním stoky v blízkosti jeho domu miesto, kde má byť ponechaná odbočka k domu za účelom vybudovania prípojky a hĺbku, v akej bude prípojka budovaná. Tieto údaje potvrdí na osobitnom tlačive, ktoré mu predložia zástupcovia stavebnej firmy. O postupe stavebných prác v jednotlivých častiach obce budeme priebežne informovať.
 • stavebná firma vybuduje kanalizáciu a odbočku po pozemok vlastníka nehnuteľnosti. Odbočka bude spravidla zakončená kontrolnou šachtou, pokiaľ je to možné ešte na obecnom pozemku na hranici súkromného pozemku. Firmy najmprv budujú stoky a až následne iná pracovná skupina dorába odbočky po hranicu pozemku, preto sa samotné odbočky robia s určitým časovým odstupom od vybudovania hlavnej stoky.
 • Kanalizačné prípojky je každý povinný si vybudovať na vlastné náklady. Budovanie prípojky bude aktuálne až po vybudovaní čistiarne odpadových vôd. T.j. cca v druhej polovici roka 2017. Až vtedy je možné prípojku vybudovať a napojiť sa. K napojeniu budú obyvatelia vyzývaný v čase, keď to bude aktuálne možné.
 • Náklady na kanalizačnú prípojku sa pohybujú od 10 do 50 eur. Je možné budovať svojpomocne, dodávateľsky, služby poskytne aj obecná organizácia Zahorka
 • Napojené môžu byť len SPLAŠKOVÉ odpadové vody - teda nie dažďová voda z povrchového odtoku, zo striech, z maštalí (hnojovica) a pod.
 • Tí, čo majú aj iný zdroj pitnej vody, by si mali zabezpečiť meranie spotreby tejto vody. Inak budú platiť stočné paušálne podľa smerných čísel spotreby vody.
 • Odporúčame využiť realizáciu výkopových prác na výmenu vodovodných prípojok, najmä tých, ktoré sú vyhotovené z kovových rúr.

 

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

V tejto časti uvádzame informácie o harmonograme postupu prác pri budovaní kanalizácie podľa informácií od dodávateľa stavby:

 

----   poráce prebiehajú na nasledovných uliciach - stokách -----

 

 • v časti Fajtov

-- práce ukončené

 

 • v časti Komov

 - v realizácii stoka AR-1a pod školou

- AR6 - Latky - v realizácii

-  stoka AR a ostatné vedľajšie stokyy ( KOmov - vršok) (ul. Školská) -  zrealizované

- realizujú sa odbočky k pozemkom -

 

 •  v časti Čierny Balog

- momentálne sa tu práce nerealizujú

 

 • v časti starý Krám, Medveďov

- od polovice mája začnú práce na ul. Partizánska od križovatky do m.č. Medveďov - stoka AD

- stoka AD1a (odbočka na Abrahamovskú z ul. Mlynská)- ukončená - pokračuje sa na AD1 po LEsnú správu  - ukončené tohto času.

- ukončené práce sa na stoke AD2 - Bánik

- pokračujú práce na stoke AD 3 - Bánik

- vetva AC - ul. Mlynská od rodinného domu č. 1364 na križovatke s ul. Lesná a Mlynská smerom   k Lesnej správe Krám  -  zrealizované

- začala sa realizácia zberača A - v zelenom páse s pretlakom popod Č. Hron - práce pozastavené pre problémy s geologickým podložím

- začala sa výstavba ČOV - oporný múr je hotový, prístupová cesta - v realizácii, potrebné doriešiť odvodnenie; práce spomalené kým sa nevybuduje NN-el. prípojka.

 

 • v časti Dobroč, Pusté, Jánošovka

- stoka AT - Strakovo v realizácii cez víkendy - pokračovať sa začne od konca marca

- stoka AW a AV - Brotovo - v realizácii - pokračovať sa začne do konca marca

- stoka AS -  Krížno  - v realizácii stoka a odbočky

- tlaková časť AU4 - Šaling- v realizácii stoka a odbočky

-  stoka AŠ - ul. Zadná - ukončenái, postupne sa robia odbočky k pozemkom

- postupne sa realizujú odbočky k pozemkom

UPOZORNENIE: Hlavná cesta III. triedy - ul. P. Jilemnického, Švermova - bude vyfrézovaná od 18.4.2017 v celom úseku jedného jazdného pruhu. Prosíme vodičov o ohľad na stav vozovky a trpezlivosť. Následne bude realizovaná hlavná stoka - zberač "A" na hlavnej ceste dvomi pracovnými skupinami - jedna v smere od časti Dobroč, druhá od č. Jánošovka po odbočku do Komov. Počas výkopových prác na tejto ceste bude doprava v úseku výkopových prác usmernená do jedného jazdného pruhu a riadená semaformi.

 

 


 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV O PROJEKTE A PRÍPRAVE NA BUDOVANIE PRÍPOJKY

V mesiaci máj bola podpísaná zmluva o dielo medzi obcou Čierny Balog ako objednávateľom a konzorciom firiem VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Bratislava, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o. ako zhotoviteľom na zhotovenie diela Čierny Balog, kanalizácia a ČOV. Doba trvania prác je 36 mesiacov, cena diela je 18 471 203,15 EUR vrátane DPH. Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ pripravuje doklady k začatiu prác a zariadenie staveniska. Z dôvodu veľkého rozsahu stavby bude v obci nasadených viacero pracovných skupín súčasne a práce budú prebiehať na viacerých miestach. Presnejší harmonogram prác po jednotlivých uliciach bude predložený v mesiaci jún a budeme vás o tom ihneď informovať.

V prvom rade je potrebné z vašej strany premyslieť si miesto a hĺbku napojenia na verejnú kanalizáciu.....

 

Celý článok si prečítate v súbore na stiahnutie vo formáte PDF (kliknite na vyznačený text).

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA KANALIZÁCIE a Čov

 

V súvislosti s realizáciou projektu Čierny Balog, kanalizácia a ČOV uvádzame, že plánované trasy kanalizácie - situácie z projektovej dokumentácie si môže verejnosť stiahnuť a pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz:

 

Po stiahnutí dokumentu je potrebné otvoriť časť E- stavebné objekty , následne časť E 1.1 - kanalizácia až po RP_E_1_1_2_03_Situacie.


 

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.6.2017
Úvodná stránka